COVID-19 Updates and Information

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기
Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt
针对看护人的 COVID-19 疫苗接种 |Tiêm Vắc-Xin COVID-19 cho Chăm Sóc Viên | Tallaalada COVID-19 ee loogu talagalay Daryeel Bixiyeyaasha |Вакцинация от COVID-19 для помощников| 간병인을 위한 COVID-19 백신 접종 | لقاحات كوفيد-19 لمزودي الرعاية |የኮቪድ-19 ክትባት ለጤና ክብካቤ ሰጪዎች |Vacunas contra el COVID-19 para los cuidadores

Información y actualizaciones relacionadas con el COVID-19


Nos comprometemos a brindarle los recursos, el apoyo y la información que más necesita durante estos tiempos difíciles. Visite esta página para conocer las últimas actualizaciones de toda la información relacionada con el COVID-19.

Preguntas más importantes de los cuidadores: vea las respuestas a las preguntas más importantes de los cuidadores en este momento.

Equipo de protección personal (EPP): hay una escasez internacional de EPP que se utiliza para proteger a los cuidadores de la exposición a gotículas respiratorias (el principal método de transmisión del COVID-19). Conozca más sobre cómo mantenerse protegido en estos tiempos.

Actualizaciones de las capacitaciones sobre el COVID-19: visite esta página para obtener información sobre cancelaciones y reprogramaciones, fechas límites de capacitación, actualizaciones en el Centro de Recursos del Afiliado y más.

Beneficios de salud: conozca más sobre las opciones de beneficios de salud durante el COVID-19, acceso a pruebas diagnósticas del COVID-19, atención médica virtual, cuidado dental y más.

Cobertura médica continua para cuidadores: si cuenta con una cobertura médica otorgada por SEIU 775 Benefits Group y, como consecuencia del COVID-19, ha trabajado menos de las 80 horas mensuales requeridas, aún puede obtener cobertura médica continua. Obtenga información detallada y un enlace a la página de preguntas frecuentes sobre la cobertura médica continua para cuidadores.

COVID-19 相关信息和最新信息


在这个非常时期,我们致力于为您提供最急需的资源、支持和信息。访问此页面,获取对 COVID-19 疫情所有相关信息的最近更新。

看护人最关注的问题:查看针对目前看护人最常提出的问题的回答。

个人防护装备 (PPE):用于防止看护人接触呼吸道分泌物(COVID-19 的主要传播方式)的 PPE 现在面临全国短缺的情况。了解有关在这个时期持续获得保护的更多信息。

COVID-19 疫情影响下关于培训的最新信息: 访问此页面,了解有关取消培训和重新计划的相关信息、培训截止日期信息、成员资源中心的最新信息,等等。

健康保险福利:了解有关 COVID-19 疫情期间可获取的健康保险福利选项、获得 COVID-19 检测的方式、虚拟医疗保健、牙科护理等的更多信息。

看护人持续健康保险: 如果您已通过 SEIU 775 Benefits Group 获得了健康保险,并且由于 COVID-19 疫情的原因,您每月的工作时间少于规定的 80 小时,那么您仍然可以获得持续健康保险。了解详情,并获取看护人持续健康保险常见问题的链接。

COVID-19 정보 및 업데이트


저희는 이렇게 특별한 시기에 가장 필요한 자원, 지원 및 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 페이지를 방문해서 모든 COVID-19 정보에 대한 최신 업데이트를 보십시오.

가장 많이 묻는 간병인 질문: 현재 간병인이 가장 물어 보는 질문에 대한 답변을 보십시오.

개인 보호 장비(PPE): 간병인이 비말(COVID-19의 기본 전염 방법)에 노출되지 않도록 보호하기 위해 사용되는 PPE가 전세계적으로 부족합니다. 이 기간에 자신을 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

COVID-19 교육 업데이트: 이 페이지를 방문해서 취소 및 일정 변경 정보, 교육 마감일 정보, 회원 콜 센터의 업데이트 등이 확인하십시오.

건강 혜택: COVID-19 기간에 건강 혜택 옵션, COVID-19 검사, 가상 건강 관리, 치과 치료 등을 이용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

간병인의 지속적인 건강 보험 혜택: COVID-19 775 Benefits Group을 통해 건강 보험에 가입되어 있고 COVID-19 로 인해 근무 시간이 매월 80시간에 미치지 못하는 경우에도 계속해서 지속적인 건강 보험 혜택을 받으실 수 있습니다. 간병인의 지속적인 건강 보험 혜택에 대한 세부 정보와 자주 묻는 질문의 링크를 받으십시오.

COVID-19: информация и новости

Мы стремимся предоставить вам ресурсы, поддержку и информацию, которые вам больше всего нужны в это необычное время. Посетите эту страницу, чтобы узнать всю информацию о COVID-19 на данный момент.

Важнейшие вопросы от помощников: Посмотрите ответы на важнейшие вопросы, поступающие от помощников прямо сейчас.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Существует международный дефицит средств индивидуальной защиты, используемых для защиты помощников от воздушно-капельной передачи COVID-19 (основного способа передачи). Узнайте больше о том, как оставаться защищенным в течение этого времени.

Обновления учебных курсов по COVID-19: Посетите эту страницу, чтобы получить информацию об отмене и переносе учебных курсов, информацию о сроках обучения, новости об Учебно-методическом центре для участников и многом другом.

Льготы при медицинском страховании: Узнайте больше о возможностях получения льгот при медицинском страховании во время COVID-19, доступе к тестированию на COVID-19, виртуальном здравоохранении, стоматологической помощи и многом другом.

Непрерывное покрытие для помощников при медицинском страховании: Если у вас есть страховое покрытие по программе SEIU 775 Benefits Group и вы работали меньше, чем требуемые 80 часов в месяц, из-за COVID-19, вы все равно можете получать непрерывное покрытие при медицинском страховании. Получите подробную информацию, а также ссылку на часто задаваемые вопросы о непрерывном покрытии для помощников при медицинском страховании.


 

Thông Tin và Tin Tức Cập Nhật về Dịch COVID-19


 

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các nguồn trợ giúp, sự hỗ trợ và thông tin mà bạn cần nhất trong suốt thời điểm khó khăn này. Hãy truy cập trang này để biết mọi thông tin cập nhật nhất về dịch COVID-19.

Các Câu Hỏi Phổ Biến Nhất Của Chăm Sóc Viên: Xem giải đáp dành cho các câu hỏi phổ biến nhất của chăm sóc viên ngay bây giờ.

Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE): Nhiều nơi trên thế giới đang rơi vào tình trạng thiếu hụt Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) dùng để bảo vệ chăm sóc viên khỏi bị tiếp xúc với các giọt hô hấp (con đường lây lan chính của dịch COVID-19). Hãy tìm hiểu thêm về cách bảo vệ bản thân trong thời gian này.

Thông Tin Cập Nhật về Chương Trình Đào Tạo COVID-19: Hãy truy cập trang này để biết thông tin về cách hủy và đặt lại lịch, thông tin về thời hạn đào tạo, thông tin cập nhật trên Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên, v.v.

Phúc Lợi Y Tế: Hãy tìm hiểu thêm về các lựa chọn phúc lợi y tế trong thời gian dịch bệnh COVID-19, cách tiếp cận dịch vụ xét nghiệm COVID-19, dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua mạng, dịch vụ chăm sóc răng miệng, v.v.

Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục Dành Cho Chăm Sóc Viên: Nếu đã tham gia bảo hiểm y tế của SEIU 775 Benefits Group và có số giờ làm việc ít hơn 80 giờ bắt buộc mỗi tháng do dịch COVID-19, thì bạn có thể vẫn tiếp tục được chi trả bảo hiểm y tế. Nhận thông tin chi tiết cũng như liên kết đến các câu hỏi thường gặp về Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục Dành Cho Chăm Sóc Viên.