Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục Trong Đại Dịch COVID-19

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Chào mừng bạn tham gia Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục Dành Cho Chăm Sóc Viên!

Trong thời gian có hạn, nếu bạn làm việc ít hơn thời gian quy định là 80 giờ mỗi tháng do COVID-19, thì bạn vẫn nhận được bảo hiểm y tế liên tục với điều kiện là bạn được bao trả bảo hiểm y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group! 

Việc duy trì bảo hiểm y tế trong thời gian bùng phát COVID-19 rất đơn giản:

  • Để bắt đầu, nếu bạn đã làm việc hoặc dự đoán là mình đã làm việc ít hơn 80 giờ mỗi tháng, hãy thông báo cho SEIU 775 Benefits Group thông qua mẫu đơn nhanh dưới đây.

Sau khi bạn thông báo cho chúng tôi thông qua mẫu đơn này, nếu chúng tôi chưa liên hệ với bạn, thì bạn có thể cho rằng bảo hiểm liên tục của mình đã được phê duyệt cho đến khi chương trình bao trả bảo hiểm liên tục chấm dứt. Vui lòng kiểm tra tình trạng bảo hiểm của bạn trên trang MyPlan!* 

Nếu bạn cần được hỗ trợ kỹ thuật hoặc ngôn ngữ, vui lòng gọi cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-866-770-1917, nhấn phím 1.


 

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ của đại lý (AP), bạn có thể đủ điều kiện được nghỉ phép có hưởng lương từ cơ quan theo Đạo Luật Ưu Tiên Gia Đình Nhằm Ứng Phó Với Vi-rút Corona (Families First Coronavirus Response Act, FFCRA). Hãy hỏi cơ quan bạn để tìm hiểu thêm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nhận lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục bằng ngôn ngữ bạn ưa dùng:

Chính Sách Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi tại đây.