Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục trong Đại Dịch COVID-19

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Bảo Hiểm Liên Tục* là loại hình bảo hiểm tạm thời và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Nếu đã đăng ký và tham gia gói bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group, bạn sẽ có gói bảo hiểm y tế liên tục cho đến hết tháng 2.

Những điều bạn cần biết về các lựa chọn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của mình:

  • Nếu không làm việc đủ 80 giờ trở lên vào tháng 1 (để duy trì gói bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group), thì bạn sẽ cần tham gia chương trình bảo hiểm y tế khác.
  • Ngày 15 tháng 2 năm 2021 là hạn chót để đăng ký tham gia gói bảo hiểm bắt đầu vào tháng 3 thông qua Washington Healthplanfinder.
  • Bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm khác thông qua thời gian đăng ký đặc biệt của Washington Healthplanfinder (wahealthplanfinder.org). Hãy tìm hiểu cách thực hiện thông qua trang Câu Hỏi Thường Gặp Về Vi-rút Corona của Washington Healthplanfinder.
  • Chăm sóc viên và gia đình họ có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm thông qua Apple Health (Medicaid). Bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ lúc nào nếu đủ điều kiện.
  • Những chăm sóc viên đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group có thể đăng ký ngay hôm nay.

Bạn có câu hỏi?

Vui lòng xem phần Câu Hỏi Thường Gặp Về Phúc Lợi Y Tế. Nếu bạn có thắc mắc về điều kiện tham gia hoặc số giờ làm việc, hay bạn cần hỗ trợ kỹ thuật/ngôn ngữ, vui lòng gọi cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-877-606-6705. 

Hãy tìm hiểu định nghĩa của các thuật ngữ bảo hiểm thường gặp để hiểu rõ hơn về bảo hiểm y tế của bạn.

Bạn cần thêm giờ làm việc? Bạn đang tìm Việc?

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP): Bạn có thể tìm thân chủ tiếp theo ngay hôm nay trên Carina. Carina là một trang web tự phục vụ miễn phí được lập ra nhằm giúp bạn tìm thân chủ ở gần bạn. Carina cộng tác với DSHS và SEIU 775 Benefits Group.

Nguồn Trợ Giúp Khác

Nếu bạn bị mất việc hoặc mất số giờ làm việc do ốm đau hoặc thương tích, Tiểu Bang sẽ có chương trình hỗ trợ việc làm và chăm sóc sức khỏe phù hợp với bạn. Nếu bạn sống ở Hạt King, Snohomish hay Pierce, hãy tìm hiểu thêm về chương trình Retain Washington bằng cách gọi điện đến số 1-877-353-2121 hoặc truy cập trang web www.retainwa.org.

Nếu bạn cần được trợ giúp về cách tìm lựa chọn phù hợp, hãy sử dụng Công Cụ Tìm Nguồn Trợ Giúp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nhận lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục bằng ngôn ngữ bạn ưa dùng:

Chính Sách Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi tại đây.