Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục trong Đại Dịch COVID-19

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Bảo Hiểm Liên Tục* là loại hình bảo hiểm tạm thời và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021. 

Nếu đã đăng ký và tham gia gói bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group, bạn sẽ có gói bảo hiểm y tế liên tục cho đến hết tháng 2. 

Những điều bạn cần biết về gói bảo hiểm y tế của mình:

  • Nếu không làm việc đủ 80 giờ trở lên vào tháng 1 (để duy trì gói bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group), thì bạn sẽ cần tham gia chương trình bảo hiểm y tế khác.
  • Bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm khác thông qua Washington Healthplanfinder (wahealthplanfinder.org).
    Tìm hiểu thêm về Washington Healthplanfinder cũng như cách nhận thông tin về tính đủ điều kiện và đăng ký cho cả gói bảo hiểm bạn mua và Washington Apple Health (Medicaid).
  • Ngày 15 tháng 2 năm 2021 là hạn chót để đăng ký tham gia gói bảo hiểm bắt đầu vào tháng 3 thông qua Washington Healthplanfinder. 

Bạn có câu hỏi?

Vui lòng xem phần Câu Hỏi Thường Gặp Về Phúc Lợi Y Tế. Nếu bạn có thắc mắc về điều kiện tham gia hoặc số giờ làm việc, hay bạn cần hỗ trợ kỹ thuật/ngôn ngữ, vui lòng gọi cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-877-606-6705. 

Chăm sóc viên có thể đăng ký tham gia Bảo Hiểm Liên Tục cho đến hết ngày 31 tháng 1.

Bạn cần thêm giờ làm việc? Bạn đang tìm Việc? 

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP): Bạn có thể tìm thân chủ tiếp theo ngay hôm nay trên Carina. Carina là một trang web tự phục vụ miễn phí được lập ra nhằm giúp bạn tìm thân chủ ở gần bạn. Carina cộng tác với DSHS và SEIU 775 Benefits Group.

Nguồn Trợ Giúp Khác

Nếu bạn bị mất việc hoặc mất số giờ làm việc do ốm đau hoặc thương tích, Tiểu Bang sẽ có chương trình hỗ trợ việc làm và chăm sóc sức khỏe phù hợp với bạn. Nếu bạn sống ở Hạt King, Snohomish hay Pierce, hãy tìm hiểu thêm về chương trình Retain Washington bằng cách gọi điện đến số 1-877-353-2121 hoặc truy cập trang web www.retainwa.org.

Nếu bạn cần được trợ giúp về cách tìm lựa chọn phù hợp, hãy sử dụng Công Cụ Tìm Nguồn Trợ Giúp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Nhận lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục bằng ngôn ngữ bạn ưa dùng:

Chính Sách Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi tại đây.