Thời Hạn Cập Nhật Của Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Tìm hiểu cách hoàn thành khóa đào tạo của bạn

Thời Hạn Của Khóa Giáo Dục Thường Xuyên (CE)  |  Hỗ Trợ Về Phúc Lợi Của Chăm Sóc Viên | Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Khóa Đào Tạo (IP)

Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) đang nhận được lượng cuộc gọi cao hơn bình thường do các thời hạn sắp tới. Để được phục vụ nhanh hơn, hãy gửi email cho họ theo địa chỉ .

Nếu bạn có thắc mắc về thời hạn, hãy liên hệ với chủ lao động.

Do ảnh hưởng của COVID-19, tiểu bang Washington đã kéo dài thời hạn đối với các yêu cầu về khóa đào tạo dành cho chăm sóc viên. Khóa Đào Tạo Cơ Bản mới đã được cung cấp cho những chăm sóc viên chưa hoàn thành yêu cầu.

Nếu không hoàn thành khóa đào tạo đúng thời hạn, bạn sẽ không thể tiếp tục làm việc với tư cách là chăm sóc viên được trả lương.

Hãy truy cập trang Thời Hạn Của Khóa Giáo Dục Thường Xuyên (CE) nếu bạn muốn xem các thay đổi đối với thời hạn của CE.

Thời Hạn Của Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (DSHS) đặt ra thời hạn mới cho chăm sóc viên dựa trên ngày bạn được tuyển dụng.

Nếu bạn có thắc mắc về thời hạn, hãy liên hệ với chủ lao động. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP) nên liên hệ với đại lý của họ. Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) nên liên hệ với Consumer Direct Care Network Washington (CDWA).

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng Việt

Ngày bạn được tuyển dụng hoặc tuyển dụng lại Thời hạn phải hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản
17/08/2019 – 30/9/2020 31/1/2023
1/10/2020 – 31/3/2022 30/4/2023
1/4/2022 – 30/9/2022 31/8/2023
1/10/2022 – 31/12/2022 30/9/2023

Hiện đã qua thời hạn của Khóa Đào Tạo Cơ Bản dành cho những chăm sóc viên được tuyển dụng từ ngày 17/8/2019 đến ngày 30/9/2020. Nếu trễ hạn, bạn sẽ không được trả lương cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc nào mà bạn cung cấp cho thân chủ cho đến khi bạn hoàn thành yêu cầu đào tạo.

Nếu là AP, bạn nên gọi điện cho chủ lao động của mình để tìm hiểu thêm về các bước tiếp theo.

Nếu là IP, bạn có thể hoàn thành khóa đào tạo của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày bạn trễ hạn và sẽ được trả lương cho việc hoàn thành khóa đào tạo trong thời gian này. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Khóa Đào Tạo.

Các Yêu Cầu Về Khóa Đào Tạo Cơ Bản Dựa Trên Loại Hình Chăm Sóc Viên

Khóa Đào Tạo Bắt Buộc

Loại Hình Chăm Sóc Viên

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70

Chăm Sóc Viên Tại Nhà Có Chứng Chỉ (HCA) làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30

Nhà Cung Cấp Chính Không Phải DDA, Nhà Cung Cấp Là Trẻ Đến Tuổi Trưởng Thành và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hạn Chế.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 9

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nghỉ Ngơi.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7

Nhà Cung Cấp Chính DDA.

Cách Đăng Ký Tham Gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70 và 7 

  • Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP): Đăng ký bằng cách gọi điện đến Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) theo số 1-866-371-3200 hoặc gửi email theo địa chỉ mrc@myseiubenefits.org. Họ làm việc từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP): Đăng ký bằng cách liên hệ với chủ lao động của bạn.

Cách Đăng Ký Tham Gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30 và 9

Bạn có thể đăng ký và hoàn thành cả hai khóa đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Để bắt đầu:

  1. Truy cập trang myseiu.be/online22.
  2. Trong trường Email, hãy nhập địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi được tuyển dụng.
  3. Nhập mật khẩu là Summer2022. Sau khi đăng nhập, bạn phải cập nhật mật khẩu tạm thời và xác nhận thông tin liên hệ của mình.
  4. Sau khi đã đăng nhập trực tuyến, bạn có thể hoàn thành khóa đào tạo trên trang tổng quan trực tuyến.