Chương Trình Đào Tạo Chăm Sóc Viên Về Dịch COVID-19 (vi-rút corona)

Các liên kết khác về COVID-19: Những Câu Hỏi Thường Gặp Về COVID-19 | Tiêm Vắc-Xin | Thông Tin Về COVID-19 bằng Các Ngôn Ngữ Khác | Phúc Lợi Y Tế | Nguồn Trợ Giúp Khác

Như thường lệ, sự an toàn của các bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu tham dự lớp học trực tiếp, bạn sẽ có trải nghiệm lớp học mới, được thiết kế để giúp bạn luôn an toàn và cảm thấy thoải mái. Quy trình lớp học tuân theo chỉ dẫn của quan chức y tế công cộng tại tiểu bang và địa phương, đồng thời đảm bảo mang đến trải nghiệm học tốt nhất có thể.

Thời Hạn Đào Tạo

Đã cập nhật kể từ tháng 4 năm 2022

Tiểu Bang Washington đã gia hạn hoàn thành các yêu cầu về chương trình đào tạo dành cho chăm sóc viên đến khi kết thúc Tình Trạng Khẩn Cấp do dịch COVID-19.

Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (DSHS) và Sở Y Tế (DOH) chịu trách nhiệm đặt ra thời hạn mới cho chăm sóc viên.

Thời Hạn Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Nếu yêu cầu về khóa đào tạo ban đầu của bạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, DSHS đã ban hành một quy tắc đưa ra thời hạn mới cho bạn dựa vào ngày bạn được tuyển dụng.

Ngày bạn được tuyển dụng hoặc tuyển dụng lại Thời hạn phải hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản
17/8/2019 – 30/9/2020 31/10/2022
01/10/2020 – 30/4/2021 31/01/2023
01/5/2021 – 31/3/2022 30/04/2023
01/4/2022 – 30/9/2022 31/08/2023
01/10/2022 – 31/12/2022 hoặc kết thúc thời gian miễn đào tạo do dịch COVID-19 được quy định trong tuyên bố của chính phủ, tùy thời điểm nào đến sau 30/09/2023 hoặc trong vòng 120 ngày sau khi kết thúc thời gian miễn đào tạo do dịch COVID-19 được quy định trong tuyên bố của chính phủ, tùy thời điểm nào đến sau
Sau khi kết thúc thời gian miễn đào tạo do dịch COVID-19 được quy định trong tuyên bố của chính phủ hoặc kể từ ngày 1/1/2023, tùy thời điểm nào đến sau Thời hạn đào tạo tiêu chuẩn (120 ngày sau ngày tuyển dụng)

Thời Hạn của chương trình Giáo Dục Thường Xuyên (CE)

Thời hạn CE hiện được gia hạn cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2022 hoặc 120 ngày sau khi kết thúc Tình Trạng Khẩn Cấp do dịch COVID-19, tùy thời điểm nào đến sau.

Trong thời gian này, bạn có thể tiếp tục làm việc với vai trò là chăm sóc viên và nhận lương.

Nếu là Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA) có Chứng Chỉ, bạn phải trả phí gia hạn trước thời hạn CE ngay cả khi chưa hoàn thành yêu cầu đào tạo hằng năm. Trong đơn xin gia hạn, bạn có thể trình bày rằng bạn tuân thủ yêu cầu về CE của họ.

Thanh toán phí gia hạn Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA) qua mạng.

Tìm hiểu thêm yêu cầu về Khóa Đào Tạo Cơ Bản và CE, bao gồm cả cách đăng ký trên trang Hỗ Trợ Công Nghệ và Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên.

Xem tùy chọn về khóa học CE hiện tại.

Đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Nếu là Nhà Cung Cấp Cá Nhân, bạn có thể đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản bằng cách liên hệ với Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên theo số 1-866-371-3200 hoặc bằng cách gửi email theo địa chỉ mrc@myseiubenefits.org. Họ làm việc từ 8:00 sáng tới 4:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nhà Cung Cấp Đại Lý phải liên hệ với chủ lao động của họ để đăng ký.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được thêm thông tin về khóa đào tạo mà bạn cần phải hoàn thành và cách đăng ký qua email tùy theo ngày bạn được tuyển dụng.

Tìm hiểu thêm trên trang Hỗ Trợ Công Nghệ và Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên.

 

Chính Sách và Quy Trình Dành Cho Lớp Học

Xem trang web về Chính Sách và Quy Trình Dành Cho Lớp Học.

Cách Tải Xuống và Sử Dụng Zoom

Xem hướng dẫn đầy đủ trên trang web này.

Cơ Sở Kiểm Tra

Nhà Khảo Thí Ủy Quyền hiện đang lên lịch cho kỳ thi cấp chứng chỉ Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA). Họ sẽ liên hệ với bạn qua email về ngày kiểm tra. Tìm hiểu thêm.

Phúc Lợi Y Tế và Hỗ Trợ Hưu Trí

Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên (MRC) luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng tới 4:30 chiều (giờ Thái Bình Dương). Nếu MRC đóng cửa và bạn có câu hỏi về các phúc lợi y tế của mình hoặc điều kiện để nhận được các phúc lợi đó, hay câu hỏi về chương trình hưu trí an toàn dành cho bạn, vui lòng gọi theo số 1-877-606-6705. Bạn cũng có thể tìm thông tin về vấn đề y tế và hưu trí tại các trang Health: My PlanRetirement: My Plan.

Nếu bạn đang tìm thông tin về sức khỏe liên quan đến dịch COVID-19, vui lòng truy cập vào trang Nguồn Trợ Giúp về COVID-19 có chứa thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Trong thời gian có hạn, nếu bạn làm việc ít hơn thời gian quy định là 80 giờ mỗi tháng do COVID-19, thì bạn vẫn nhận được bảo hiểm y tế liên tục với điều kiện là bạn được bao trả bảo hiểm y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group. Tìm hiểu thêm.