អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់អ្នក

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt | Переглянути укр | عربى | មើលជាភាសាខ្មែរ | Soomaali | ਪੰਜਾਬੀ

 

ការថែទាំរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

អ្នក​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​ការ​រ៉ាប់រង​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ និង​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ ដែល​បាន​បង្កើតឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ថែទាំ។ សូមមើលខាងក្រោមសម្រាប់តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នក។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រង។

អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់អ្នក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងជាក់លាក់របស់អ្នក ឬ ដើម្បីចូលទៅកាន់មគ្គទេសក៍ណែនាំអំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព (Health Benefits Guide) សូមជ្រើសរើសគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នកខាងក្រោម។

KPWA HMO
KPNW HMO
Aetna PPO KPWA POS

ទទួលព័ត៌មាន KPWA HMO

ទទួលព័ត៌មាន KPNW HMO

ទទួលព័ត៌មាន Aetna PPO

ទទួលព័ត៌មាន KPWA POS

KPWA HMO = Kaiser Permanente Washington HMO, KPNW HMO = Kaiser Permanente Northwest HMO, KPWA POS = Kaiser Permanente of Washington POS

តើ​ខ្ញុំ​មាន​គម្រោង​អ្វី?

គម្រោងសុខភាពជាក់លាក់របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើលេខកូដតំបន់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាអ្នកមានគម្រោងណាមួយទេ សូមប្រើផែនទីខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់។

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ដឹង​ថា​អ្នក​មាន​គម្រោង​អ្វីខ្លះទេ ហើយ​ត្រូវ​ស្វែង​យល់​នោះ សូម​ចូល​ទៅ Health: My Plan (សុខភាព៖ គម្រោងរបស់ខ្ញុំ) ឬទូរសព្ទទៅសេវាបម្រើអតិថិជន SEIU 775 Benefits Group តាមរយៈ 1-877-606-6705

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះកូនៗក្នុងបន្ទុករបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ មុនពេលដែលការធានារ៉ាប់រងអាចចាប់ផ្តើម។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ អ្នកត្រូវតែផ្ញើឯកសារសម្រាប់កូនម្នាក់ៗដែលអ្នកចុះឈ្មោះ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកដាក់បញ្ជូនឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកអមជាមួយពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដែលបានបំពេញរបស់អ្នក។  ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេ អ្នកត្រូវតែដាក់បញ្ជូនឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកដោយឡែកពីគ្នា សូមប្រាកដថាត្រូវដាក់ស្លាកវាដោយប្រើនាមខ្លួន និងនាមត្រកូលរបស់អ្នក និងលេខបួនខ្ទង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។  ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលអាចទទួលយកបាន។

គម្រោងវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកគឺផ្អែកលើលេខកូដតំបន់របស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ផ្ដល់សេវា Kaiser Permanente (ក្នុងចម្ងាយ 30 ម៉ាយល៍ពី Kaiser Permanente of Washington (KPWA) ឬអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបណ្តាញ Kaiser Foundation of Northwest (KPNW)) អ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង KPWA ឬ KPNW អាស្រ័យលើលេខ​កូដ​តំបន់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្រៅតំបន់ផ្ដល់សេវា Kaiser Permanente (KPWA និង KPNW) អ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោង Aetna។

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក គម្រោងវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្អែកលើអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការផ្លាស់ប្តូរគម្រោង។

ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះកូនៗក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកចូលទៅក្នុងការធានារ៉ាប់រង ពួកគេនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងដូចគ្នាដែលអ្នកកំពុងចូលរួម។

កូនរបស់អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ថែទាំសុខភាពតាមរយៈ SEIU 775 Benefits Group (ត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថា SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust) តែម្តងគត់។ ប្រសិនបើអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុងនាមជាអ្នកថែទាំ កូនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយឪពុកឬម្តាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកមានការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាពពីនិយោជកផ្សេងទៀត ឪពុកម្តាយទាំងពីរអាចចុះឈ្មោះកុមារ ដែលបន្ទាប់មកនឹងត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយជម្រើសធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន 2។

អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍ចំនួនម៉ោងដែលបានធ្វើការទៅនិយោជករបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីយកមកគណនាសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍។ និយោជករបស់អ្នកនឹងរាយការណ៍ចំនួនម៉ោងដែលអ្នក​បានធ្វើការទៅកាន់ SEIU 775 Benefits Group។ ប្រសិនបើចំនួនម៉ោងរបស់អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍មកយឺតយ៉ាវ នោះចំំនួនម៉ោងនឹងត្រូវបានកត់ត្រា ប៉ុន្តែការធានារ៉ាប់រងនឹងមិនត្រូវបានពន្យារពេលឡើយ។

ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនម៉ោងដែលបានធ្វើការក្នុងខែមករាត្រូវតែរាយការណ៍ទៅនិយោជករបស់អ្នកត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនា និងទទួលបានដោយ SEIU 775 Benefits Group ពីនិយោជករបស់អ្នកមិនលើសពីថ្ងៃទី 20 ខែមេសា ដើម្បីធានាបាននូវការរ៉ាប់រងខែមីនា។

ប្រសិនបើសហបុព្វលាភរ៉ាប់រងរបស់អ្នកមិនអាចកាត់ចេញពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកបានទេ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការបង់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីទូទាត់តាម PayPal ដោយប្រើ Health: My Plan (សុខភាព៖ គម្រោងរបស់ខ្ញុំ) ឬតាមការបញ្ជាទិញជាមូលប្បទានបត្រ ឬប្រាក់។ ប្រសិនបើការទូទាត់លើការធានារ៉ាប់រងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកមិនត្រូវបានធ្វើឡើងទេ ការធានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់។

ផ្ញើការបញ្ជាទិញជាមូលប្បទានបត្រ ឬប្រាក់របស់អ្នក រួមជាមួយនឹងការបង់ផ្តាច់ដោយខ្លួនឯងទៅកាន់៖

SEIU 775 Benefits Group
PO BOX 5349
Carol Stream, IL 60197-5349

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងផ្នែក​ថែទាំសុខភាព ឬចង់បញ្ចប់ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក និង/ឬការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នក និង/ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយ) អ្នកអាចបំពេញទម្រង់បែបបទលះបង់ការធានារ៉ាប់រង។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសលះបង់ការធានារ៉ាប់រង អ្នកនឹងមិនអាចចុះឈ្មោះម្តងទៀតបានទេរហូតដល់រយៈពេល Open Enrollment (ការបើកទទួលចុះឈ្មោះ) បន្ទាប់ (ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 1-20 ខែកក្កដា) ឬប្រសិនបើអ្នកមានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងជីវិតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QLE)។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ជូនលិខិតលះបង់សិទ្ធិ​​នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 15 នៃខែនោះ ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក និង/ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 1 នៃខែបន្ទាប់។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ជូនលិខិតលះបង់សិទ្ធិ​ចន្លោះពីថ្ងៃទី 16 និងថ្ងៃទី 31 នៃខែនោះ ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក និង/ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 1 នៃខែទីពីរ។

ឧទាហរណ៍៖ 

  • ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ជូនលិខិតលះបង់សិទ្ធិចន្លោះពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ។
  • ប្រសិនបើអ្នកដាក់បញ្ជូនលិខិតលះបង់សិទ្ធិចន្លោះពីថ្ងៃទី 16 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា។

តម្លាភាពគម្រោងសុខភាព

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារដោយតម្លាភាពក្នុងវិធាននៃការធានារ៉ាប់រង ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការចំណាយលើសេវាសុខភាពដែលមានការរ៉ាប់រង។ តម្លាភាពតម្លៃគម្រោងសុខភាពនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់អំពីតម្លៃនៃផលិតផល ឬសេវាដែលមានការរ៉ាប់រងមុនពេលទទួលបានការថែទាំ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្លាភាពគម្រោងសុខភាព។

ជំនួយអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់អ្នក ឬត្រូវការជំនួយផ្នែកភាសា សូមទូរសព្ទទៅ SEIU 775 Benefits Group Customer Service តាមរយៈលេខ 1-877-606-6705 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច ម៉ោងនៅប៉ាស៊ីហ្វិក លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងក្រោម៖

  • ថ្ងៃចូលឆ្នាំ​ថ្មី
  • ទិវារលឹកការចងចាំ
  • ថ្ងៃបុណ្យ​ឯករាជ្យជាតិ
  • ទិវាពលកម្ម
  • ទិវា Thanksgiving Day
  • ថ្ងៃ​បុណ្យណូអែល