Trợ Giúp Về Trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) và Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên)

Nhận sự trợ giúp về cách tạo thông tin đăng nhập trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) và sử dụng Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) mới. 

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng Việt

Bạn cần được trợ giúp về kỹ thuật? Hãy truy cập trang Caregiver Support (Hỗ Trợ Chăm Sóc Viên) để xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) và Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên).

Cách Tạo Thông Tin Đăng Nhập Trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi)

Nhận sự trợ giúp về cách tạo thông tin đăng nhập trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Truy cập trang myseiubenefits.org rồi nhấn vào “Create Login” (Tạo Thông Tin Đăng Nhập).
  • Một số chăm sóc viên có thể đã nhận được email qua liên kết để tạo thông tin đăng nhập. Nếu sử dụng liên kết này, khi chuyển tới màn hình “Create Login” (Tạo Thông Tin Đăng Nhập), bạn có thể thấy một số thông tin của mình đã được nhập sẵn.
   Nếu chưa có thông tin nào được nhập sẵn, hãy nhập tên, họ và 4 chữ số cuối cùng trong số an sinh xã hội của bạn. Thông tin này phải khớp với thông tin bạn đã dùng khi được tuyển dụng lần đầu tiên.
 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn hai lần. Bạn có thể dùng bất cứ địa chỉ email nào miễn là địa chỉ đó chỉ có mình bạn sử dụng được. 
  • Nếu trước đây đã có tài khoản My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), thì bạn có thể dùng địa chỉ email liên kết với tài khoản đó.  
  • Các chăm sóc viên không được dùng chung địa chỉ email.
 3. Bây giờ, bạn sẽ cuộn xuống để chọn ngôn ngữ ưa dùng. Đây là ngôn ngữ bạn thường dùng nhất và thấy thuận tiện nhất. Bạn chỉ được phép chọn một ngôn ngữ ưa dùng.
 4. Trong phần “Fluent language(s)” (Ngôn ngữ sử dụng thành thạo), bạn sẽ thêm tất cả ngôn ngữ mà bạn nói thành thạo. Bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ ở phần này.
  • Ví dụ: nếu bạn ưa dùng tiếng Tây Ban Nha nhưng lại nói thành thạo cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, hãy chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ ưa dùng và chọn tiếng Anh trong phần “Fluent language(s)” (Ngôn ngữ sử dụng thành thạo).
 5. Tiếp theo, bạn sẽ thêm thông tin liên hệ của mình rồi chọn cách bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn. Tại đây, bạn có thể nhập số điện thoại di động hoặc số điện thoại nhà riêng.
  • Bạn cần phải thêm số điện thoại mình đang dùng để chúng tôi có thể liên hệ được với bạn trong trường hợp có thay đổi hoặc thông tin cập nhật về phúc lợi của bạn.
 6. Sau đó, hãy chọn cách bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn. Bạn có thể chọn tin nhắn, điện thoại hoặc email.
 7. Khi tạo thông tin đăng nhập, bạn cần phải đồng ý với Consent For Release (Đơn Chấp Thuận Cho Phép Tiết Lộ) để cho phép SEIU 775 Benefits Group chia sẻ thông tin với chủ lao động của bạn. 
 8. Bây giờ, bạn cần phải đồng ý với Academic Code of Conduct (Quy Tắc Ứng Xử Trong Học Tập). Nếu không đồng ý, bạn sẽ không thể tham gia khóa đào tạo theo yêu cầu, truy cập vào thông tin hoặc hoàn thành chương trình cấp giấy chứng nhận của mình.

Sau khi bạn hoàn thành các bước nêu trên, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt tới địa chỉ email của bạn. Bạn cần phải nhấn vào liên kết trong email. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang đăng nhập để nhập thông tin đăng nhập mình mới tạo. Bây giờ, bạn đã truy cập được vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi)!

Lần tới khi bạn đăng nhập, hãy truy cập trang myseiubenefits.org rồi nhấp vào “Log In” (Đăng Nhập) để chuyển tới màn hình đăng nhập.

Đăng ký tham gia một Khóa Học trên Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên)

Tìm hiểu cách đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản và Giáo Dục Thường Xuyên (CE).

Để đăng ký tham gia các chương trình học tập khác như hội thảo trên web, khóa bồi dưỡng hoặc Thủ Tục Ủy Nhiệm Y Tá, hãy làm theo hướng dẫn dành cho Khóa Đào Tạo Cơ Bản bên dưới.

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

Để đăng ký tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản hoặc các chương trình học tập khác như hội thảo trên web, khóa bồi dưỡng và Thủ Tục Ủy Nhiệm Y Tá, bạn cần phải nhấn vào liên kết nhận được trong email.

Đăng ký qua liên kết:

 1. Nhấn vào liên kết trong email bạn nhận được.
 2. Sau khi nhấn vào liên kết này, hệ thống sẽ chuyển bạn tới trang đăng nhập My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) và yêu cầu bạn đăng nhập.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.
 3. Sau khi đăng nhập, bạn có thể xem và kiểm tra lịch học đầy đủ của mình. Cuộn xuống rồi nhấn vào “Confirm Enrollment” (Xác Nhận Đăng Ký).
  • Bạn PHẢI nhấp vào nút Confirm Enrollment (Xác Nhận Đăng Ký) để đăng ký và giữ chỗ trong khóa học.

Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký khóa học thành công! Từ màn hình xác nhận, bạn có thể nhấn vào “Go to My Course” (Chuyển tới Khóa Học Của Tôi) để xem toàn bộ thông tin về khóa học, bao gồm cả lịch học và địa điểm lớp học.

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang tổng quan về My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấp vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên), bạn sẽ thấy mọi khóa học hiện tại mình đã đăng ký, danh mục khóa học và yêu cầu đào tạo. 
 4. Để đăng ký một khóa học, hãy nhấn vào Course Catalog* (Danh Mục Khóa Học) rồi nhấp vào “View All” (Xem Tất Cả) để xem tất cả khóa học mà bạn có thể tham gia. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy những khóa học mình đủ điều kiện tham gia.
  • Tại đây, bạn có thể lọc các lựa chọn theo khóa học trực tuyến, hội thảo trên web, khóa học trực tiếp và ngôn ngữ được hỗ trợ.
 5. Bạn có thể nhấn vào khóa học mình quan tâm. Sau đó, bạn sẽ thấy thông tin mô tả về khóa học, số lượng tín chỉ CE (Giáo Dục Thường Xuyên) bạn có thể đạt được, hình thức tổ chức khóa học và ngôn ngữ được hỗ trợ trong khóa học đó. 
 6. Nếu bạn muốn đăng ký khóa học, hãy nhấp vào “Enroll” (Đăng Ký) từ trang mô tả về khóa học. 
 7. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới màn hình xem xét. Tại đây, bạn sẽ nhấp vào “Confirm Enrollment” (Xác Nhận Đăng Ký) để đăng ký khóa học. 
  • Bạn PHẢI nhấp vào "Confirm Enrollment" (Xác Nhận Đăng Ký) để đăng ký

Xin chúc mừng! Bạn đã đăng ký khóa học thành công! Từ màn hình xác nhận, bạn có thể nhấp vào “Go to My Course” (Chuyển tới Khóa Học Của Tôi) để xem tất cả khóa học bạn đã đăng ký, cũng như thông tin chi tiết về khóa học như ngày, giờ và địa điểm học.  

*Xin lưu ý: nếu đã đặt ngôn ngữ ưa dùng là "English" (Tiếng Anh) trong hồ sơ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), thì bạn sẽ thấy tất cả lớp học bằng tiếng Anh. Nếu bạn đã đặt ngôn ngữ ưa dùng là thứ tiếng khác, thì khóa học bạn đang xem sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ bạn ưa dùng. Bạn có thể chọn giữa ngôn ngữ mình ưa dùng và tiếng Anh. Nhấp vào tùy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dùng. 

Cách Sử Dụng Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên)

Tìm hiểu cách:

 • Xem toàn bộ lịch học của bạn.
 • Hủy đăng ký một khóa học.
 • Xem thông tin về lớp học bạn đã hoàn thành.
 • Tải các chứng chỉ xuống.

 

 Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang chủ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấn vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên), bạn sẽ thấy mọi khóa học hiện tại mình đã đăng ký, danh mục khóa học và yêu cầu đào tạo. 
 4. Truy cập vào "My Courses" (Khóa Học Của Tôi).
  • Trong phần “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), bạn sẽ thấy tất cả các khóa học mình hiện đã đăng ký.
 5. Nhấn vào “View All” (Xem Tất Cả) trên khóa học bạn muốn xem hoặc trên “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải.
 6. Để xem lịch học đầy đủ, bao gồm cả ngày, giờ và địa điểm học, hãy nhấp vào “Schedule” (Lịch học) ở trên cùng bên phải màn hình. 
  • Nếu bạn muốn tải lịch học xuống, hãy nhấn vào nút “Download” (Tải Xuống) ở trên cùng bên phải.
  • Nếu bạn muốn xem ngày, giờ và địa điểm của từng lớp học, hãy nhấp vào nút “Edit” (Sửa) ở phần “My Courses” (Khóa Học Của Tôi). 

 

 

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang chủ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấn vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên), bạn sẽ thấy mọi khóa học hiện tại mình đã đăng ký, danh mục khóa học và yêu cầu đào tạo. 
 4. Truy cập vào "My Courses" (Khóa Học Của Tôi).
 5. Nhấp vào “View All” (Xem Tất Cả) hoặc “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải để xem tất cả khóa học mà bạn đã tham gia hoặc hiện đã đăng ký.
 6. Trên trang “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), hãy nhấn vào tab “Completed” (Đã Hoàn Tất).
  • Trên trang về khóa học đã hoàn tất, bạn có thể lọc tìm các khóa học theo năm ở bên trái màn hình.

 

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang chủ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấn vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên), bạn sẽ thấy mọi khóa học hiện tại mình đã đăng ký, danh mục khóa học và yêu cầu đào tạo. 
 4. Truy cập vào "My Courses" (Khóa Học Của Tôi).
 5. Nhấp vào “View All” (Xem Tất Cả) hoặc “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải để xem tất cả khóa học mà bạn đã tham gia hoặc hiện đã đăng ký.
 6. Trên trang “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), hãy nhấn vào tab “Completed” (Đã Hoàn Tất).
  • Trên trang về khóa học đã hoàn tất, bạn có thể lọc tìm các khóa học theo năm ở bên trái màn hình. 
 7. Trong tab  "Completed" (Đã Hoàn Tất), hãy nhấn vào "Transcript" (Bảng Điểm) ở góc trên cùng bên phải để chuyển tới bảng điểm của bạn.
 8. Để tải bảng điểm xuống, hãy nhấn vào “Download” (Tải Xuống) ở góc trên cùng bên phải rồi làm theo lời nhắc để lưu chứng nhận của bạn trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính. 

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2020, thì bạn cần phải tạo thông tin đăng nhập mới.
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang chủ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấn vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên), bạn sẽ thấy mọi khóa học hiện tại mình đã đăng ký, danh mục khóa học và yêu cầu đào tạo. 
 4. Truy cập vào "My Courses" (Khóa Học Của Tôi).
  • Trong phần “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), bạn sẽ thấy tất cả các khóa học mình hiện đã đăng ký.
 5. Để hủy đăng ký một khóa học, hãy nhấn vào nút “Edit” (Sửa) cho khóa học mà bạn muốn hủy đăng ký. 
  • Bạn có thể tìm thấy mục này trên trang thông tin về khóa học ở cuối màn hình. Nhấn vào "Unenroll" (Hủy Đăng Ký). 
 6. Sau đó, bạn sẽ thấy màn hình xác nhận rằng bạn đã hủy đăng ký khóa học. 
  • Xin lưu ý rằng, đối với những lớp ở hình thức học trực tiếp, bạn cần phải liên hệ với Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) nếu muốn sắp xếp lại lịch học hoặc đăng ký lớp học mới. 

Cách Tham Dự và Tham Gia một Khóa Học trên Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên)


Tìm hiểu cách tham dự và tham gia:

 • Khóa học trực tuyến.
 • Khóa học trực tiếp.
 • Hội thảo trên web.

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

 1. Đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang chủ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).
 2. Nhấn vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong phần “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), bạn sẽ thấy tất cả các khóa học mình đã tham gia hoặc hiện đã đăng ký.
  • Nhấn vào “View All” (Xem Tất Cả) trên khóa học bạn muốn xem hoặc nhấn vào “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải. 
  • Tại đây, bạn có thể thấy 3 loại khóa học: khóa học trực tuyến, khóa học trực tiếp và hội thảo trên web. 
  • Để biết loại hình của khóa học, bạn chỉ cần nhìn vào bên phải tiêu đề khóa học. 
 4. Bây giờ, hãy nhấn vào khóa học bạn muốn tham gia. 
 5. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang khóa học trực tuyến.
  • Bạn có thể tham gia các khóa học này bất cứ lúc nào.

Bạn sẽ sử dụng Zoom để tham gia hội thảo trực tiếp trên web. Vui lòng tải ứng dụng Zoom xuống (nếu bạn chưa tải xuống) trước khi lớp học diễn ra. Xem thêm thông tin về cách tải xuống và sử dụng ứng dụng Zoom

Xem và tải xuống tài liệu hướng dẫn.

Vào ngày học, hãy làm theo các bước sau đây để tìm liên kết tới hội thảo trên web của bạn trên Zoom:

 1. Đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang tổng quan về My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).
 2. Nhấn vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) trên trang tổng quan. 
 3. Trong phần “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), bạn sẽ thấy tất cả các khóa học mình đã tham gia hoặc hiện đã đăng ký.
  • Nhấn vào “View All” (Xem Tất Cả) trên khóa học bạn muốn xem hoặc nhấn vào “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải. 
  • Tại đây, bạn có thể thấy 3 loại khóa học: khóa học trực tuyến, khóa học trực tiếp và hội thảo trên web. 
  • Để biết loại hình của khóa học, bạn chỉ cần nhìn vào bên phải tiêu đề khóa học. 
 4. Nhấn vào Edit (Sửa) cho hội thảo trực tiếp trên web mà bạn muốn tham dự.
  • Đây là nơi bạn sẽ truy cập vào ngày và giờ diễn ra hội thảo trên web của bạn theo lịch đã đặt.
  • Nhấp vào liên kết tới Zoom xuất hiện ở đây để chuyển tới hội thảo trực tiếp trên web của bạn.   

Trong thời gian diễn ra hội thảo trên web, giảng viên sẽ cần phải xác minh tên và ID học viên của bạn. Hãy chuẩn bị sẵn ID học viên của bạn để vào học.

Bạn có câu hỏi?

Chúng tôi sẽ liên hệ qua email với những chăm sóc viên có thời hạn đào tạo để thông báo hướng dẫn về cách hoàn thành khóa đào tạo của họ. Bạn không cần gọi cho Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên).

Nếu bạn có thắc mắc nào khác, hãy gọi cho Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) theo số 1-866-371-3200 (từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu theo giờ Thái Bình Dương) hoặc gửi email đến địa chỉ MRC@myseiubenefits.org. Do số lượng cuộc gọi lớn, bạn nên liên hệ với MRC qua email.