Thời Hạn Của Khóa Giáo Dục Thường Xuyên (CE)

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

 

Thời Hạn Của Khóa Giáo Dục Thường Xuyên (CE)  |  Hỗ Trợ Về Phúc Lợi Của Chăm Sóc Viên | Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Khóa Đào Tạo (IP)

Thời hạn của những Khóa Giáo Dục Thường Xuyên (CE) phải hoàn thành từ năm 2019 đến năm 2022 đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 (31/8/2023).

Bạn có thể tiếp tục làm việc với tư cách là chăm sóc viên được trả lương trong khi hoàn thành yêu cầu về CE.

Nếu không hoàn thành khóa đào tạo trước thời hạn đã được gia hạn, bạn sẽ bị ngừng trả lương kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 (1/9/2023) đối với dịch vụ chăm sóc mà bạn cung cấp.

Thông tin thêm về thời hạn của CE dành cho bạn:

  • Bạn cần hoàn thành 12 tín chỉ CE mỗi năm.
  • Những thời hạn vào các năm 2019 – 2022 đã được gia hạn do tác động của COVID-19. Bạn phải hoàn thành đúng thời hạn đã gia hạn đối với mọi CE mà bạn chưa hoàn thành trong những năm này.
  • Nếu ngày sinh nhật của bạn trước ngày 31 tháng 8 năm 2023, thì bạn cũng có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 để hoàn thành yêu cầu về CE cho năm 2023.

Sau ngày 31 tháng 8 năm 2023, ngày đến hạn CE hàng năm sẽ là ngày sinh nhật của bạn.

Nếu bạn chưa hoàn thành yêu cầu về CE cho năm 2020 hoặc 2021 và đã được tuyển dụng cũng như làm việc từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, thì bạn đã tự động nhận được tối đa 12 giờ tín chỉ CE với Khóa Đào Tạo Tại Chỗ Về COVID-19 (“Khóa Đào Tạo Tại Chỗ”). Tìm hiểu thêm.

Hãy truy cập trang Thời Hạn Của Khóa Đào Tạo Cơ Bản nếu bạn muốn xem các thay đổi đối với thời hạn của Khóa Đào Tạo Cơ Bản.

Cách Hoàn Thành CE

CE trực tuyến là cách dễ nhất và nhanh nhất để hoàn thành CE của bạn.

Cách Đăng Ký CE Trực Tuyến:

  • Truy cập trang myseiu.be/online22.
  • Trong trường Email, hãy nhập địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi được tuyển dụng.
  • Nhập mật khẩu là Summer2022. Sau khi đăng nhập, bạn phải cập nhật mật khẩu tạm thời và xác nhận thông tin liên hệ của mình.
  • Xem tất cả các CE hiện có trên trang tổng quan trực tuyến của bạn.

Tìm hiểu thêm về CE trực tuyến.