Tài Liệu Dành Cho Người Tham Gia

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việtአማርኛ | عربى | Soomaali

Tài Liệu Về Chương Trình

Sau đây là bộ chính sách và luật chính thức liên quan đến Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn).

Các tài liệu này cũng có trên tài khoản Retirement: My Plan của bạn.

Trợ Giúp Về Ngôn Ngữ Của Bạn

Nếu bạn có câu hỏi về Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) hoặc cần trợ giúp về ngôn ngữ, hãy liên hệ với Đại Diện Hưu Trí An Toàn theo số 1-800-726-8303, từ 5 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu.

Thời Gian Là Người Bạn Tốt Nhất Giúp Bạn Tiết Kiệm. Xem Tiền Của Bạn Tăng Lên Như Thế Nào! 

Những chủ lao động đóng góp vào quỹ hưu trí: 

 • State of Washington (Individual Providers)
 • Addus HomeCare
 • Amicable HealthCare
 • Catholic Community Services
 • CDWA
 • Chesterfield Services
 • Concerned Citizens
 • First Choice In-Home Care
 • Full Life Care
 • Korean Women’s Association
 • Millennia
 • All Ways Caring