Tài Liệu Dành Cho Người Tham Gia

Nếu bạn có câu hỏi về Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) và cần có phiên dịch viên, hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý của chúng tôi theo số 1-800-726-8303, từ 5 giờ sáng tới 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai tới Thứ Sáu. Một người đại diện sẽ chào hỏi bạn bằng Tiếng Anh và nối máy cho bạn tới một người có thể nói ngôn ngữ mà bạn ưa dùng.

Cách thức nhận phúc lợi hưu trí

Thư Gửi Người Tham Gia – Người Mới Tham Gia

Tuyên Bố Của Người Tham Gia Ngày 30:6:2021 – Có Quyền Thụ Hưởng

Tuyên Bố Của Người Tham Gia Ngày 30:6:2021 – Không Có Quyền Thụ Hưởng

Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn)

Thông Tin Mô Tả và Tóm Tắt Về Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn)

Thông Báo Chuyển Đổi

SEIU 775 Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn SEIU 775) là chương trình phúc lợi đầu tiên tại quốc gia dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà. Chúng tôi xây dựng chương trình này nhằm giúp tăng mức độ an toàn tài chính cho bạn khi bạn về hưu.

Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) là dành cho những chăm sóc viên mà chủ lao động của họ có đóng góp cho quỹ hưu trí.

Kể từ Tháng 7 năm 2020, những chủ lao động đó bao gồm Tiểu Bang Washington, Addus HomeCare, Amicable HealthCare, Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo, Chesterfield Services, Concerned Citizens, First Choice Health Network, Full Life Care, Hiệp Hội Phụ Nữ Hàn Quốc, Millennia Healthcare và ResCare Human Services (còn gọi là BrightSpring) và All Ways Caring.

 

Những chăm sóc viên đủ điều kiện đó sẽ tự động được đăng ký tham gia vào chương trình này sau khi đáp ứng yêu cầu tham gia phục vụ 6 tháng. Sau khi về hưu, những người tham gia vào chương trình này có thể bắt đầu nhận phúc lợi hưu trí.

 

Thông Tin Thêm Về Chương Trình Này

Loại Chương Trình

Chương trình hưu trí của bạn KHÔNG phải là chương trình hưu trí của chính phủ. Đó là chương trình hưu trí của nhiều chủ lao động, tuân theo một luật liên bang có tên là Đạo Luật Bảo Đảm Thu Nhập Dành Cho Nhân Viên (ERISA). Bạn vẫn được hưởng phúc lợi An Sinh Xã Hội khi tham gia chương trình này.

Khoản Đóng Góp Của Chủ Lao Động

Khoản tiền mà chủ lao động của bạn đóng góp sẽ được quyết định theo Thỏa Ước Thương Lượng Tập Thể giữa chủ lao động của bạn và SEIU 775. Mức tiền đóng góp kể từ Tháng 7 năm 2020 sẽ vẫn là $0,50 cho mỗi giờ đủ điều kiện hoặc tăng lên $0,80 cho mỗi giờ đủ điều kiện tùy theo tổng số giờ bạn đã làm việc cho chủ lao động. Khoản đóng góp sẽ không bị tính thuế vào thời điểm chủ lao động đóng góp khoản đó cho chương trình. Chương trình của bạn chỉ chấp nhận khoản đóng góp của chủ lao động. Bạn không thể đóng góp trực tiếp cho chương trình tại thời điểm này.

Tiền Trợ Cấp Hưu Trí Của Bạn

Khoản đóng góp vào tài khoản của bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản của chương trình và luật thuế liên bang. Tiền trợ cấp hưu trí của bạn dựa trên số dư tài khoản trong chương trình hưu trí. Ngoài khoản đóng góp của chủ lao động, tài khoản của bạn sẽ nhận được một phần doanh lợi đầu tư và sẽ bị cắt giảm trong bất kỳ trường hợp đầu tư thua lỗ nào, cũng như các chi phí hành chính để thực hiện chương trình.

Secure Retirement Timeline

July 2020 - SEIU 775-bargained retirement contributions increase up to a maximum $0.80 per qualifying hour
July 2019 - Access to online participant balance, vesting and beneficiary information
July 2019 - Plan year, participation and vesting rule changes
July 2019 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions up to $0.65 per qualifying hour
February 2019 - Summary Annual Report mailed for the plan year ending February 28, 2018
December 2018 - Statements mailed for plan year ending Feb. 28, 2018
July 2018 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions equal to $0.50 per qualifying hour
February 2018 - Summary Annual Report mailed for plan year ending Feb. 28, 2017
December 2017 - Statements mailed for plan year ending Feb. 27, 2017
July 2017 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions equal to $0.25 per qualifying hour
June 2017 - Existing participants mailed a Summary Plan Document
February 2017 - Initial Plan Design Complete and Plan Document Approved
March 2016 - Secure Retirement Plan goes into effect and begins receiving contributions for hours worked since July 1, 2015
July 2015 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions equal to $0.23 per qualifying hour

IMPORTANT NOTE ABOUT QUALIFYING HOURS
The vesting rules changed on July 1, 2019. If you were not yet vested on that date, work 1 additional qualifying hour to become vested in your current Account! (Note: This must occur prior to a permanent break in service for you to vest in contributions already made to your account. If you don’t meet the hours requirement for 5 plan years in a row, you will experience a “permanent break in service” and forfeit amounts contributed to your account before the permanent break. If you need help finding a new client, check out Carina.