Xác Minh Người Phụ Thuộc

Cách thêm người phụ thuộc vào gói bảo hiểm của bạn.

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Nếu là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP) hoặc Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) của CDWA và tham gia gói bảo hiểm y tế thông qua SEIU 775 Benefits Group (hoặc bạn đủ điều kiện), bạn có thể đăng ký cho trẻ phụ thuộc (dưới 26 tuổi) tham gia bảo hiểm y tế và nha khoa và bạn phải thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm. Chi phí nằm trong khoảng $686-$766/tháng tùy theo gói bảo hiểm y tế và có tổng chi phí như nhau cho dù bạn đã đăng ký cho 1 hay nhiều người phụ thuộc. 

Để thêm người phụ thuộc, bạn phải:

 1. Điền vào phần người phụ thuộc trong Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) và gửi đi. 
 2. Trong vòng 60 ngày, cung cấp giấy tờ xác minh mối quan hệ của bạn với người phụ thuộc. Bạn có thể gửi qua đường bưu điện hoặc sử dụng My Plan.
 3. Bắt đầu thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm qua hình thức giảm trừ lương. 

Bạn sẽ phải trả bưu phí khi gửi qua đường bưu điện nhưng có thể dễ dàng gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế).

Trực tuyến với My Plan Thư
Hãy tìm hiểu thêm về My Plan. SEIU 775 Benefits Group
PO Box 24811
Seattle, WA 98124

Thông Tin Chi Tiết

 • Sau khi chúng tôi nhận được Đơn Đăng Ký của bạn, trong vòng 60 ngày, bạn phải gửi giấy tờ chứng minh mối quan hệ của mình với người phụ thuộc. Bạn có thể gửi lại giấy tờ Xác Minh Người Phụ Thuộc cùng với đơn đăng ký hoặc gửi riêng đến địa chỉ ghi trên Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế). Nếu gửi riêng, vui lòng nêu rõ tên của bạn, 4 chữ số cuối cùng trong Số An Sinh Xã Hội và số điện thoại của bạn để chúng tôi có thể đối chiếu với đơn đăng ký.
 • Nếu bạn chọn gửi giấy tờ sau khi gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế), hãy nhớ gửi kèm cả tên bạn và ngày sinh.
 • Nhớ gửi bản sao chứ không phải bản gốc của giấy tờ. 
 • Sau khi gửi Đơn Đăng Ký và giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bạn, bạn sẽ nhận được email (nếu có địa chỉ email trên hồ sơ) hoặc một bức thư qua đường bưu điện, nêu rõ trạng thái đơn đăng ký của bạn. 

Các Đối Tượng Phụ Thuộc

Dưới đây là danh sách những trẻ phụ thuộc đủ điều kiện. Nhấp vào “+” để xem bạn có thể dùng loại giấy tờ xác minh nào cho từng loại người phụ thuộc. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp về cách đăng ký cho trẻ phụ thuộc, hãy gọi cho dịch vụ khách hàng theo số 1-877-606-6705.

 

Bạn có thể đăng ký con đẻ của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh do chính phủ cấp bao gồm toàn bộ tên của cha mẹ. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Giấy chứng sinh của bệnh viện có dấu chân của con. Phải cho biết tên của cha mẹ (người đăng ký), vợ/chồng của người đăng ký hoặc đối tác trong nước/bạn đời sống chung của người đăng ký đã đăng ký ở tiểu bang. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký con nuôi của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận con nuôi. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Giấy chứng nhận hoặc tuyên bố nhận nuôi. Phải cho biết tên của cha mẹ (người đăng ký), vợ/chồng của người đăng ký hoặc đối tác trong nước/bạn đời sống chung của người đăng ký đã đăng ký ở tiểu bang. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp. 

Bạn có thể đăng ký con riêng của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy Khai Sinh cũng như giấy đăng ký kết hôn do chính phủ cấp và tờ khai thuế của liên bang trong vòng 2 năm qua, có nêu tên vợ/chồng và bằng chứng về quyền sở hữu chung (báo cáo thế chấp, bảng sao kê ngân hàng, bảng sao kê thẻ tín dụng, thỏa thuận cho thuê/thuê). 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái (đảm bảo che thông tin về tài chính). 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký người con mà bạn có quyền giám hộ hợp pháp là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Văn kiện pháp lý của chính quyền tiểu bang hoặc liên bang cho biết tình trạng giám hộ hợp pháp. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính.
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp. 

Bạn có thể đăng ký con nuôi của mình là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Chứng nhận gốc về con nuôi tạm thời và bản sao của văn bản về việc hỗ trợ thường xuyên và đáng kể cho đứa trẻ. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

Bạn có thể đăng ký con của bạn đời sống chung là người phụ thuộc. Dưới đây là danh sách các giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy khai sinh do chính phủ cấp, bao gồm tên của bạn đời sống chung. 
 • Lệnh tòa nêu tên của bạn đời sống chung trong vai trò là người giám hộ hợp pháp. 
 • Tờ khai thuế của liên bang trong năm gần đây nhất bao gồm tên của các con (người phụ thuộc) và nêu rõ là con trai hay con gái. Đảm bảo che thông tin về tài chính. 
 • Kế hoạch nuôi dạy con cái theo yêu cầu của tòa án. 
 • Thông Báo Hỗ Trợ Y Tế Của Quốc Gia. 
 • Đăng ký trên Hệ Thống Báo Cáo Đủ Điều Kiện Đăng Ký Quốc Phòng (DEERS). 
 • Visa J-2 hợp lệ do Chính phủ Hoa Kỳ cấp.

*Nếu đang đăng ký cho con riêng hoặc con của đối tác trong nước/bạn đời sống chung của mình, bạn cũng phải cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ của mình với đối tác trong nước/bạn đời sống chung.