Aetna PPO ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ!

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt | Переглянути укр | عربى | មើលជាភាសាខ្មែរ | Soomaali

 

 

 

SEIU 775 Benefits Group ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ Aetna ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਫ਼ਿਜ਼ਿਸ਼ੀਅਨ, ਜਾਂ PCP (Primary Care Physician) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ Aetna ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ Aetna ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ID ਕਾਰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ “ਦੇਖਭਾਲ ਲੱਭੋ” ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1-888-982-3862 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ Aetna ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 1-855-736-9469 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Aetna ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ: ਤੁਸੀਂ Teladoc Health ਜਾਂ MinuteClinic Virtual Care ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ Aetna ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
  • 24-ਘੰਟੇ ਨਰਸ ਲਾਈਨ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ Aetna ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 1-888-434-9473 (TTY 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
  • ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ: ਘਰ ਦੇ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਤਣਾਅ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ Aetna ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ Aetna Health ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ Aetna ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Aetna 2023 ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ (Summary of Benefits) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

Aetna PPO ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ID ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ Aetna ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਚੈਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ “ਮਦਦ” ਚੁਣੋ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-866-353-9802 (TTY 711) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ Aetna ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।