ជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ

ធ្វើការណាត់ជួបដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំកាយនៅថ្ងៃនេះ។ វាមានភាពងាយស្រួល!

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt | Переглянути укр | عربى | Soomaali | ਪੰਜਾਬੀ

នៅពេលដែលអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរយៈ SEIU 775 Benefits Group នោះ អ្នកមានលទ្ធភាពទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ធ្មេញ ចក្ខុ ការស្តាប់ និងអារម្មណ៍ដែលមានតម្លៃសមរម្យ។

កន្លែងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមជាមួយផែនការសុខភាពរបស់អ្នកគឺដោយការទៅជួបគ្រូពេទ្យ។ ពួកគេអាច៖

  • ផ្តល់ការថែទាំបង្ការ ដូចជាការពិនិត្យ និងពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ។
  • ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំ។
  • ព្យាបាលជម្ងឺ និងរបួសស្រាលៗ។
  • ជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃ។
  • បញ្ជូនអ្នកទៅកាន់អ្នកឯកទេស និងកម្មវិធីសម្រាប់ការថែទាំតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត និងកំណត់ពេលណាត់ជួប

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត និងកំណត់ពេលណាត់ជួប សូមជ្រើសរើសគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នកខាងក្រោម។

KPWA HMO
KPNW HMO
Aetna PPO

ទទួលព័ត៌មាន KPWA HMO

ទទួលព័ត៌មាន KPNW HMO

ទទួលព័ត៌មាន Aetna PPO

KPWA HMO = Kaiser Permanente Washington HMO, KPNW HMO = Kaiser Permanente Northwest HMO

ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាអ្នកមានគម្រោងសុខភាពណាមួយទេ សូមស្វែងយល់នៅទីនេះ

ការថែទាំភ្លាមៗ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការថែទាំភ្លាមៗ* អ្នកប្រហែលជាមិនអាចរង់ចាំទៅជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបានទេ។ ក្នុងករណីនេះ សូមទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំបន្ទាន់ Kaiser Permanente ឬ Aetna ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក។

*ការថែទាំភ្លាមៗមិនដូចគ្នានឹងការថែទាំបន្ទាន់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលរងនូវស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ដូចជាគាំងបេះដូង ឬជំងឺស្រ្តូក អ្នកគួរតែទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬទូរសព្ទទៅលេខ 911។

មានសំណួរ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬត្រូវការជំនួយផ្នែកភាសា សូមទូរសព្ទទៅផ្នែកសេវាអតិថិជនរបសស់ SEIU 775 Benefits Group តាមរយៈលេខ 1-877-606-6705។ សម្រាប់សេវាកម្មបកប្រែជាក់លាក់តាមគម្រោង សូមជ្រើសរើសគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នកខាងលើ ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅគេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានបន្ថែម។