Tôi Cần Tham Gia Khóa Đào Tạo Nào?

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى | Soomaali

Chào mừng bạn đến với cộng đồng hàng chục nghìn chăm sóc viên, những người sẽ tạo nên khác biệt lớn cho rất nhiều người khác!

Hãy chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình bằng cách tìm hiểu về khóa đào tạo bạn cần hoàn thành để trở thành chăm sóc viên.

Đây là các khóa đào tạo sẽ giúp bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho thân chủ hoặc người thân của mình.

Khóa Đào Tạo Bắt Buộc Theo Đối Tượng Nhà Cung Cấp

Hãy tham khảo phần này để tìm hiểu các yêu cầu riêng về đào tạo theo đối tượng nhà cung cấp.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70 giờ

Phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Có, phải hoàn thành trong vòng 200 ngày kể từ ngày bạn được tuyển dụng.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Nếu thời gian gia hạn đầu tiên là dưới 1 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ, thì bạn không cần xin cấp lại CE vào thời gian đó.

Lưu ý: Nếu được cấp chứng nhận vào ngày sinh của mình, thì bạn cần hoàn thành CE trước ngày sinh nhật đầu tiên sau khi được cấp Giấy Chứng Nhận NAC Hiện Tại.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Cho tới ngày đến hạn, thường là ngày sinh của bạn.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30 giờ

Phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Cho tới ngày sinh của bạn vào năm dương lịch tiếp theo sau khi hoàn thành Khóa Đào Tạo Cơ Bản Cấp Tốc.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Cho tới ngày sinh của bạn.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30 giờ

Phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Không bắt buộc.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 30 giờ

Phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Không bắt buộc.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 7 giờ

Phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Không bắt buộc.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Phải hoàn thành trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản 9 giờ

Phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Không bắt buộc.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Không bắt buộc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Nếu CE được yêu cầu, thì bạn cần hoàn thành trước ngày sinh nhật đầu tiên sau khi bắt đầu làm việc với tư cách IP, Chăm Sóc Viên Tại Nhà hoặc AP.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Cho tới ngày sinh của bạn.

Khóa Đào Tạo Định Hướng 2 giờ

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Về An Toàn 3 giờ

Không bắt buộc.

Khóa Đào Tạo Cơ Bản

Không bắt buộc.

Giấy Chứng Nhận HCA Bắt Buộc

Không

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Ban Đầu

Nếu CE được yêu cầu, thì bạn cần hoàn thành trước ngày sinh nhật thứ hai kể từ ngày cấp Giấy Chứng Nhận NAC.

LƯU Ý: Nếu được cấp chứng nhận vào ngày sinh của mình, thì bạn cần hoàn thành CE trước ngày sinh nhật đầu tiên sau khi được cấp Giấy Chứng Nhận NAC Hiện Tại.

Khóa Giáo Dục Thường Xuyên Liên Tục

Cho tới ngày sinh của bạn.

*Nếu hiện đã được cấp chứng chỉ LPN hoặc RN, thì bạn không cần phải có chứng chỉ CE đối với vai trò Nhà Cung Cấp Cá Nhân hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý. Bạn phải duy trì chứng danh LPN hoặc RN của mình và có trạng thái tốt với tiểu bang Washington. Các nhà cung cấp làm việc trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn có chứng danh cao hơn phải duy trì chứng danh của họ hoặc nhận chứng chỉ HCA trước khi chứng danh của họ hết hạn để duy trì sự tuân thủ.