CÁC TÀI LIỆU ĐÃ LƯU TRỮ

 

RMD 2019 Notification

 

Basic Information about Your Secure Retirement Trust (In Vietnamese)

Báo cáo Hàng năm Tóm tắt chứa bản tóm tắt bằng tiếng Anh về các quyền và quyền lợi của bạn theo Chương trình Hưu trí An toàn SEIU 775. Nếu bạn có thắc mắc về nội dung của bất kỳ phần nào trong cuốn sách này, vui lòng liên hệ Văn phòng Hành chính của chúng tôi theo số điện thoại 1-800-726-8303 và chọn tùy chọn 3, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ Hai đến thứ Sáu để được hỗ trợ.

Secure Retirement Employers

Employers that contribute to the retirement fund:
 • • State of Washington (Individual Providers)
 • • Addus HomeCare
 • • Amicable HealthCare
 • • Catholic Community Services
 • • CDWA
 • • Chesterfield Services
 • • Concerned Citizens
 • • First Choice In-Home Care
 • • Full Life Care
 • • Korean Women’s Association
 • • Millennia and ResCare Human Services a.k.a. BrightSpring
 • • All Ways Caring