Tạo Thông Tin Đăng Nhập và Sử Dụng Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Hãy tạo thông tin đăng nhập trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) để truy cập vào thông tin về các phúc lợi học tập, y tế và hưu trí an toàn của bạn.

Sau khi đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), tất cả chăm sóc viên có yêu cầu đào tạo sẽ sử dụng được Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) – một nền tảng mới dành cho học trực tuyến. Trên Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên), bạn có thể:

 • Dễ dàng đăng ký và tìm kiếm các khóa học.
 • Xem mọi khóa học của bạn ở một nơi.
 • Xem nhanh các yêu cầu và nhu cầu đào tạo của bạn.
 • Tải chứng nhận và bảng điểm xuống.

Tạo Thông Tin Đăng Nhập và Sử Dụng Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên

Dưới đây là danh sách kèm theo video hướng dẫn về các bước đơn giản giúp bạn tạo thông tin đăng nhập trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) và sử dụng Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). Nhấp vào dấu “+” để xem thông tin chi tiết về từng bước.

Đối với video, hãy nhấp vào "CC" nếu bạn muốn xem phụ đề.

 1. Truy cập trang myseiubenefits.org rồi nhấp vào “Create Login” (Tạo Thông Tin Đăng Nhập).
  • Bạn có thể nhận được email có đường liên kết tới trang tạo thông tin đăng nhập, cũng chính là trang này. Nếu sử dụng đường liên kết này, khi chuyển tới màn hình “Create Login” (Tạo Thông Tin Đăng Nhập), bạn có thể thấy một số thông tin của mình đã được nhập sẵn. 
  • Nếu chưa có thông tin nào được nhập sẵn, hãy nhập tên, họ và 4 chữ số cuối cùng trong số an sinh xã hội của bạn. 
 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn hai lần. Bạn có thể dùng bất cứ địa chỉ email nào miễn là địa chỉ đó chỉ có mình bạn sử dụng được. 
  • Nếu trước đây đã có tài khoản My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), thì bạn có thể dùng địa chỉ email liên kết với tài khoản đó.  
 3. Bây giờ, bạn sẽ cuộn xuống để chọn ngôn ngữ ưa dùng, chính là ngôn ngữ bạn thường dùng nhất và thấy thuận tiện nhất. Bạn chỉ được phép chọn một ngôn ngữ ưa dùng. Bạn có thể cuộn xuống để tìm hoặc nhập ngôn ngữ đó vào hộp tìm kiếm. Nhấp vào ngôn ngữ bạn muốn dùng để chọn. 
 4. Trong phần “fluent languages” (ngôn ngữ sử dụng thành thạo), bạn sẽ thêm tất cả ngôn ngữ mà bạn nói thành thạo. Bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ ở phần này. Ví dụ: nếu bạn ưa dùng tiếng Tây Ban Nha nhưng lại nói thành thạo cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, hãy chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ ưa dùng và chọn tiếng Anh trong phần “Fluent language(s)” (Ngôn ngữ sử dụng thành thạo).
 5. Tiếp theo, bạn sẽ thêm thông tin liên hệ của mình rồi chọn cách bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn. Tại đây, bạn có thể nhập số điện thoại di động hoặc số điện thoại nhà riêng. Bạn cần phải thêm số điện thoại mình đang dùng để chúng tôi có thể liên hệ được với bạn trong trường hợp có thay đổi hoặc thông tin cập nhật về phúc lợi của bạn.
 6. Sau đó, hãy chọn cách bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn. Bạn có thể chọn tin nhắn, điện thoại hoặc email.
 7. Khi đăng nhập lần đầu, bạn cần phải đồng ý với “consent for release” (đơn chấp thuận cho phép tiết lộ) để cho phép SEIU 775 Benefits Group chia sẻ thông tin với chủ lao động của bạn. 
 8. Bây giờ, bạn cần phải đồng ý với Academic Code of Conduct (Quy Tắc Ứng Xử Trong Học Tập). Nếu không đồng ý, bạn sẽ không thể tham gia khóa đào tạo theo yêu cầu, truy cập vào thông tin hoặc hoàn thành chương trình cấp giấy chứng nhận của mình.

Sau khi bạn hoàn thành các bước nêu trên, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt tới địa chỉ email của bạn. Bạn cần phải nhấp vào đường liên kết trong email. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang đăng nhập để nhập thông tin đăng nhập mình mới tạo. Bây giờ, bạn đã truy cập được vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi)!

Lần tới khi bạn đăng nhập, hãy truy cập trang myseiubenefits.org rồi nhấp vào “Log In” (Đăng Nhập) để chuyển tới màn hình đăng nhập.

Bạn có thể đăng ký tham gia một khóa học trên trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) theo 2 cách sau. Đối với các chương trình học tập như Khóa Đào Tạo Cơ Bản, hội thảo trên web, khóa bồi dưỡng và Thủ Tục Ủy Nhiệm Y Tá, bạn sẽ đăng ký bằng cách nhấp vào đường liên kết nhận được trong email. 

Đăng ký qua đường liên kết:

 1. Nhấp vào đường liên kết trong email bạn nhận được. 
 2. Sau đó, bạn cần phải đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).
 3. Sau khi đăng nhập, bạn có thể xem và kiểm tra lịch học đầy đủ của mình. Cuộn xuống rồi nhấp vào “Confirm Enrollment” (Xác Nhận Đăng Ký). 

Xin Chúc Mừng! Bạn đã đăng ký khóa học thành công! Từ màn hình xác nhận, bạn có thể nhấp vào “go to my course” (chuyển tới khóa học của tôi) để xem toàn bộ thông tin về khóa học, bao gồm cả lịch học và địa điểm lớp học.

Xin lưu ý: nếu có lớp học trong chương trình không phù hợp với lịch biểu của bạn, bạn có thể sửa từng lớp học sau khi đăng ký trên trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).

 1. Để đăng ký tham gia một khóa Giáo Dục Thường Xuyên (CE), trước tiên, hãy đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
 2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang tổng quan về My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấp vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên, bạn sẽ thấy mọi khóa học hiện tại mình đã đăng ký, danh mục khóa học và yêu cầu đào tạo. 
 4. Để đăng ký một khóa học, hãy nhấp vào Course Catalog* (Danh Mục Khóa Học) rồi nhấp vào “View all” (Xem tất cả) để xem tất cả khóa học mà bạn có thể tham gia. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy những khóa học mình đủ điều kiện tham gia.
  • Tại đây, bạn có thể lọc các lựa chọn theo khóa học trực tuyến, hội thảo trên web, khóa học trực tiếp và ngôn ngữ được hỗ trợ. Bạn có thể nhấp vào khóa học mình quan tâm để xem phần mô tả về khóa học, số lượng tín chỉ CE (Giáo Dục Thường Xuyên) bạn có thể đạt được, dạng thức của khóa học và ngôn ngữ được hỗ trợ trong khóa học đó. 
 5. Nếu bạn muốn đăng ký khóa học, hãy nhấp vào “Enroll” (Đăng Ký).
 6. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới màn hình xem xét. Tại đây, bạn sẽ nhấp vào “Confirm enrollment” (Xác nhận đăng ký) để đăng ký khóa học. 

Xin Chúc Mừng! Bạn đã đăng ký khóa học thành công! Từ màn hình xác nhận, bạn có thể nhấp vào “go to my course” (chuyển tới khóa học của tôi) để xem tất cả khóa học bạn đã đăng ký, cũng như thông tin chi tiết về khóa học như ngày, giờ và địa điểm học.  

*Xin lưu ý: nếu đã đặt ngôn ngữ ưa dùng là “English” (Tiếng Anh) trong hồ sơ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), thì bạn sẽ thấy tất cả lớp học bằng tiếng Anh. Nếu bạn đã đặt ngôn ngữ ưa dùng là thứ tiếng khác, thì khóa học bạn đang xem sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ bạn ưa dùng. Bạn có thể chọn giữa ngôn ngữ mình ưa dùng và tiếng Anh. Nhấp vào tùy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dùng. 

Bạn có thể xem toàn bộ thông tin về lớp học của mình, bao gồm lịch học đầy đủ, trong Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên.

 1. Đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang tổng quan về My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). 
 2. Nhấp vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 3. Trong mục “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), bạn sẽ thấy tất cả khóa học mình hiện đã đăng ký. Nhấp vào “view all” (xem tất cả), khóa học bạn muốn xem hoặc “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải.
 4. Để xem lịch học đầy đủ, bao gồm cả ngày, giờ và địa điểm học, hãy nhấp vào “schedule” (lịch học) ở phía trên bên phải màn hình. Để tải lịch học xuống, hãy nhấp vào nút “Download” (Tải Xuống) ở phía trên bên phải.
 5. Nếu bạn muốn xem ngày, giờ và địa điểm của từng lớp học, hãy nhấp vào nút “edit” (sửa) ở phần “My Courses” (Khóa Học Của Tôi). 

Cách Hủy Đăng Ký Khóa Học

 1. Để hủy đăng ký một khóa học, hãy nhấp vào nút “edit” (sửa) cho khóa học mà bạn muốn hủy đăng ký. 
 2. Khi truy cập vào thông tin khóa học, bạn sẽ thấy nút “unenroll” (hủy đăng ký) ở cuối màn hình. Nhấp vào nút đó để hủy đăng ký. 
 3. Sau đó, bạn sẽ thấy màn hình xác nhận rằng bạn đã hủy đăng ký khóa học. 
  • Xin lưu ý rằng, đối với những lớp ở hình thức học trực tiếp, bạn cần phải liên hệ với Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) nếu muốn sắp xếp lại lịch học hoặc đăng ký lớp học mới. 

 

Toàn bộ thông tin, bảng điểm và chứng nhận của lớp học bạn đã hoàn tất đều có trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). Bạn truy cập trang này bằng cách đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi) rồi nhấp vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) trong trang tổng quan về My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).

Xem Các Lớp Học Đã Hoàn Tất:

 1. Tìm “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 
 2. Nhấp vào “view all” (xem tất cả) hoặc “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải để xem tất cả khóa học mà bạn đã tham gia hoặc hiện đã đăng ký.
 3. Trên trang “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), hãy nhấp vào tab “completed” (đã hoàn tất). Trên trang về khóa học đã hoàn tất, bạn có thể lọc tìm các khóa học theo năm ở bên trái màn hình. 

Lấy Chứng Nhận:

 1. Để lấy chứng nhận, hãy nhấp vào khóa học bạn đã hoàn tất. Bây giờ, chứng nhận của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình. 
 2. Để tải chứng nhận xuống, hãy nhấp vào “Download Certificate” (Tải Chứng Nhận Xuống) ở góc trên cùng bên phải. 
 3. Lưu chứng nhận vào điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính. 

Xem Bảng Điểm: 

 1. Để xem bảng điểm của bạn, hãy quay lại trang “Completed Courses” (Khóa Học Đã Hoàn Tất). 
 2. Ở góc trên cùng bên phải màn hình, bạn sẽ thấy nút “transcript” (bảng điểm). Nhấp vào nút này để chuyển tới bảng điểm của bạn. 
 3. Để tải bảng điểm xuống, hãy nhấp vào “Download” (Tải Xuống) ở góc trên cùng bên phải. 
 4. Lưu bảng điểm vào thiết bị của bạn.

 

Để truy cập trang về khóa học của bạn trong Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên, trước tiên bạn phải đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển tới trang tổng quan về My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Tại đây, bạn sẽ nhấp vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên). 

 1. Trong mục “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), bạn sẽ thấy tất cả khóa học mình đã tham gia hoặc hiện đã đăng ký. Nhấp vào “view all” (xem tất cả), khóa học bạn muốn xem hoặc “My Courses” (Khóa Học Của Tôi) ở góc trên cùng bên phải. 
 2. Tại đây, bạn có thể thấy 3 loại khóa học: khóa học trực tuyến, khóa học trực tiếp và hội thảo trên web. Để biết loại hình của khóa học, bạn chỉ cần nhìn vào bên phải tiêu đề khóa học. 
 3. Bây giờ, hãy nhấp vào khóa học bạn muốn tham gia. 
 4. Đối với khóa học trực tuyến, bạn sẽ được chuyển tới trang về khóa học trực tuyến.
 5. Đối với khóa học trực tiếp, bạn sẽ thấy ngày, giờ và địa điểm của khóa học khi nhấp vào nút “edit” (sửa) cho khóa học mà bạn muốn xem hoặc khi nhấp vào nút “Schedule” (Lịch Học) ở góc trên cùng bên phải. 
 6. Đối với hội thảo trực tiếp trên web, bạn sẽ tìm thấy đường liên kết tới Zoom ở cùng vị trí như khi bạn tìm thông tin về khóa học trực tiếp.
  • Vào ngày và giờ diễn ra hội thảo trên web theo lịch đã đặt, hãy chuyển tới tab “My Courses” (Khóa Học Của Tôi), tìm hội thảo trên web đó, rồi nhấp vào nút “edit” (sửa). Nhấp vào đường liên kết tới Zoom xuất hiện ở đây để chuyển tới hội thảo trực tiếp trên web của bạn.   
  • Hãy nhớ tải ứng dụng Zoom xuống trước khi lớp học của bạn bắt đầu. Xem thêm thông tin về cách tải xuống và sử dụng ứng dụng Zoom

Bạn có câu hỏi?

Chúng tôi sẽ liên hệ qua email với những chăm sóc viên có thời hạn đào tạo để thông báo hướng dẫn về cách hoàn thành khóa đào tạo của họ. Bạn không cần gọi cho Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên).

Nếu bạn có thắc mắc nào khác, hãy gọi cho Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) theo số 1-866-371-3200 (từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu theo giờ Thái Bình Dương) hoặc gửi email đến địa chỉ MRC@myseiubenefits.org. Do số lượng cuộc gọi lớn, bạn nên liên hệ với MRC qua email.