Câu Hỏi Thường Gặp Về Gói Bảo Hiểm Y Tế Liên Tục

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: Khi nào Bảo Hiểm Liên Tục kết thúc? 

Đáp: Bảo Hiểm Liên Tục là loại hình bảo hiểm tạm thời và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, bất kể bạn đăng ký tham gia khi nào.

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể nhận được bảo hiểm y tế khi Bảo Hiểm Liên Tục kết thúc? 

Đáp:  Hãy đăng ký tham gia gói bảo hiểm khác thông qua Washington Healthplanfinder! Nhận thông tin về điều kiện tham gia và đăng ký cho cả loại hình bảo hiểm mà bạn có thể mua lẫn Washington Apple Health (Medicaid).

Hỏi: Tôi nên làm gì nếu không đủ điều kiện làm việc từ 80 giờ trở lên? 

Nếu không thể làm việc từ 80 giờ trở lên, bạn cần thu xếp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Ngày 15 tháng 2 năm 2021 là hạn chót để đăng ký tham gia gói bảo hiểm bắt đầu vào tháng 3. Bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm thông qua Washington Healthplanfinder. Nhận thông tin về điều kiện tham gia và đăng ký cho cả loại hình bảo hiểm mà bạn có thể mua lẫn Washington Apple Health (Medicaid).

Hỏi: Tôi hiện không có bảo hiểm và sợ mình sẽ bị bệnh. Tôi có thể đăng ký tham gia bảo hiểm bằng cách nào?

  • Bạn có thể đăng ký tham gia gói bảo hiểm khác thông qua thời gian đăng ký đặc biệt của Washington Healthplanfinder (wahealthplanfinder.org). Hãy tìm hiểu cách thực hiện thông qua trang Câu Hỏi Thường Gặp Về Vi-rút Corona của Washington Healthplanfinder.
  • Chăm sóc viên và gia đình họ có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm thông qua Apple Health (Medicaid). Bạn có thể đăng ký tham gia bất kỳ lúc nào nếu đủ điều kiện.
  • Những chăm sóc viên đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm thông qua SEIU 775 Benefits Group có thể đăng ký ngay hôm nay.

Hỏi: Nếu tôi vẫn còn thắc mắc thì sao?

Vui lòng gọi điện cho Chuyên Gia Phúc Lợi Y Tế theo số 1-877-606-6705. Để biết thông tin sức khỏe mới nhất, chính xác nhất liên quan đến COVID-19, hãy truy cập vào trang Nguồn Trợ Giúp về COVID-19.