Nhà Cung Cấp Cá Nhân: Quá Trình Bạn Chuyển Đổi sang CDWA

Những Điều Cần Lưu Ý

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | አማርኛ | عربى

Chủ lao động của bạn đang chuyển từ Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (DSHS) sang Consumer Direct Care Network Washington (CDWA). Nếu bạn là chăm sóc viên đã được DSHS hoặc CDWA thông báo rằng bạn đang chuyển đổi thì bạn cần phải đăng nhập vào cổng thông tin web DirectMyCare của CDWA và hoàn thành tất cả các công việc tuyển dụng của mình để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về những việc cần làm và những điều mà bạn có thể lưu ý về các phúc lợi của mình trong quá trình chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm:

 

Những việc bạn cần làm để chuyển đổi sang CDWA

Nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi sang chủ lao động mới diễn ra thông suốt, bạn cần:

  • Đăng nhập vào cổng thông tin web DirectMyCare của CDWA và hoàn thành tất cả các công việc tuyển dụng của mình. Bạn sẽ nhận được email từ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com kèm theo liên kết mà bạn cần dùng để đặt lại mật khẩu (tài khoản đã được tạo cho bạn), cùng với hướng dẫn từng bước.
  • Thường xuyên kiểm tra email của bạn để biết thông tin cập nhật về CDWA và quá trình chuyển đổi. Kiểm tra thư mục Spam hoặc Junk (Thư rác) để đảm bảo bạn không bị bỏ lỡ email.

Quá trình chuyển sẽ chưa hoàn tất cho đến khi bạn nhận được thông báo xác nhận từ CDWA rằng bạn "Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc" với tư cách là nhân viên của CDWA. Nếu bạn cần trợ giúp về quá trình chuyển đổi, hãy gọi điện theo số 866-214-9899, gửi email theo địa chỉ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com hoặc truy cập vào trang web www.ConsumerDirectWA.com.

 

Những điều cần lưu ý về các phúc lợi của bạn trong quá trình chuyển đổi này

Học Tập

Khi chuyển đổi sang CDWA, chương trình đào tạo của bạn sẽ tiếp tục mà không làm gián đoạn lịch đào tạo hoặc thay đổi các yêu cầu mà bạn cần đáp ứng. Điều này đúng với cả trường hợp bạn là chăm sóc viên mới phải đáp ứng yêu cầu tham gia Khóa Đào Tạo Cơ Bản hoặc nếu bạn phải tham gia Khóa Giáo Dục Thường Xuyên. Bạn vẫn cần phải làm việc với chủ lao động của mình (hiện là CDWA) để thu xếp người chăm sóc thay thế cho thân chủ (hoặc người đại diện được ủy quyền) trong quá trình bạn tham gia chương trình đào tạo. 

Vui lòng tiếp tục tìm các thông báo về chương trình đào tạo bắt buộc trong hộp thư email đến của bạn. Kiểm tra thư mục Spam hoặc Junk (Thư rác) để đảm bảo bạn không bị bỏ lỡ email.

Tìm hiểu thêm về các phúc lợi học tập dành cho bạn.

Y Tế

Nếu bạn có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua SEIU 775 Benefits Group và vẫn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, thì bảo hiểm của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực mà không bị gián đoạn. Nếu bạn đủ điều kiện và muốn nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hoặc thực hiện các thay đổi không bắt buộc đối với bảo hiểm hiện có của mình, thì sẽ có thời gian đăng ký dành cho bạn, tương tự như Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), diễn ra vào tháng 7 hằng năm. 

Thời gian đăng ký này được gọi là Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động (COEE) và quá trình này diễn ra vì bạn đang chuyển đổi sang chủ lao động mới là CDWA. Bạn sẽ nhận thêm thông tin về COEE qua thư bưu điện và email.

Để nhận bảo hiểm (nếu bạn đủ điều kiện và có nộp đơn đăng ký) hoặc thực hiện các thay đổi không bắt buộc đối với bảo hiểm của mình, bạn cần:

✓ Hoàn thành quá trình chuyển đổi sang CDWA (qua cổng thông tin web DirectMyCare) đúng hạn.

✓ Báo cáo số giờ làm của bạn đúng hạn.

✓ Điền thông tin và gửi Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) (nếu bạn nộp đơn đăng ký hoặc thay đổi).

Tìm hiểu thêm về Cách Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động.

Hưu Trí

SEIU 775 Secure Retirement Plan là chương trình phúc lợi đầu tiên trong nước, hướng đến chăm sóc viên. Các chăm sóc viên sẽ tự động được đăng ký tham gia vào chương trình này sau khi đáp ứng yêu cầu tham gia 6 tháng. Khi về hưu hoặc đến tuổi về hưu, bạn có thể bắt đầu được nhận một phúc lợi hưu trí. 

Việc chuyển đổi từ DSHS/IPOne sang CDWA sẽ không ảnh hưởng đến số giờ làm việc hoặc các khoản đóng góp hưu trí của bạn trong tương lai. Bạn sẽ vẫn nhận được các phúc lợi hưu trí tuyệt vời đó sau khi chuyển đổi sang CDWA.

Nếu bạn chưa có tài khoản hưu trí trực tuyến My Plan, hãy tạo tài khoản ngay hôm nay! Bạn có thể xem số dư và cập nhật thông tin liên hệ cũng như thông tin người thụ hưởng. 

Tìm hiểu thêm về các phúc lợi hưu trí của bạn.

Tìm Công Việc Phù Hợp 

Bạn sẽ vẫn nhận được phúc lợi tìm công việc phù hợp thông qua Carina sau khi chuyển đổi sang CDWA. Carina là một trang web giúp tìm kiếm chăm sóc viên và thân chủ phù hợp. Bạn có thể sử dụng trang web này nếu cần có thêm số giờ làm. Carina cũng có thể giúp bạn tìm người chăm sóc thay thế trong khu vực của bạn. 

Tìm hiểu thêm về Carina. 

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về CDWA

Bạn có thể xem lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về CDWA.

 

Bạn có câu hỏi?

Nếu bạn có câu hỏi về quá trình chuyển đổi sang CDWA hoặc cần trợ giúp điền thông tin vào giấy tờ, hãy gọi điện theo số 866-214-9899, gửi email theo địa chỉ InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com hoặc truy cập vào trang web www.ConsumerDirectWA.com.

Nếu bạn có câu hỏi về Cách Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký Chủ Lao Động, hãy gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng của SEIU 775 Benefits Group theo số 1-877-606-6705.

Nếu bạn có câu hỏi về phúc lợi trong quá trình chuyển đổi, hãy gọi cho Member Resource Center (MRC – Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) theo số 1-877-371-3200.