Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) Của Bạn

Bạn Có Thể Dễ Dàng Bắt Đầu

Tham gia Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn) thật dễ dàng. Bạn chỉ cần bắt đầu làm việc trong vai trò chăm sóc viên.

Sau 6 tháng đảm nhiệm vai trò chăm sóc viên, bạn sẽ nhận được khoản đóng góp từ chủ lao động dựa trên số giờ bạn làm việc. Khoản đóng góp này mang tính tự động và hoàn toàn là phúc lợi bổ sung dành cho bạn.

Vào tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 8 đảm nhiệm vai trò chăm sóc viên, bạn sẽ nhận được thư chào mừng qua đường bưu điện, trong đó có thông tin về cách tạo tài khoản hưu trí và chọn người thụ hưởng.

Làm thế nào để bạn nhận được tiền hưu trí?

Cách bạn nhận tài khoản hưu trí sẽ tùy thuộc vào độ tuổi và trạng thái công việc của bạn trong vai trò chăm sóc viên.

Dưới 65 tuổi và vẫn đang làm chăm sóc viên Bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi hưu trí khi bước sang tuổi 65.
Dưới 65 tuổi và KHÔNG CÒN làm chăm sóc viên
 • Nếu đã qua 2 năm (24 tháng) VÀ số dư của bạn là $2.400 trở xuống, bạn có thể nhận được khoản thanh toán một lần.
 • Nếu bạn bắt đầu làm việc lại trong vai trò chăm sóc viên cho một chủ lao động tham gia, tài khoản hưu trí của bạn sẽ mở lại và khoản đóng góp cho bạn sẽ chuyển ngay vào tài khoản của bạn. Bạn không cần phải đợi 6 tháng.
Trên 65 tuổi và vẫn làm chăm sóc viên Sau khi tài khoản của bạn đạt mức $2.400, bạn có thể bắt đầu nhận được khoản thanh toán tối thiểu hằng tháng là $100, tùy thuộc vào độ tuổi và số dư tài khoản của bạn*.
Trên 65 tuổi và KHÔNG CÒN làm chăm sóc viên
 • Nếu tài khoản của bạn có ít hơn $2.400, bạn có thể nhận được khoản thanh toán một lần.
 • Nếu tài khoản của bạn có nhiều hơn $2.400, bạn có thể nhận được khoản thanh toán tối thiểu hằng tháng là $100 trở lên, tùy thuộc vào độ tuổi và số dư tài khoản của bạn.
 • Nếu nghỉ hưu, bạn có thể chuyển số dư tài khoản của mình vào IRA, bất kể quy mô tài khoản của bạn như thế nào.
Trên 72 tuổi và KHÔNG CÒN làm chăm sóc viên
 • Bạn phải được thanh toán Khoản Phân Bổ Tối Thiểu Bắt Buộc (RMD). Quản trị viên Chương Trình (Milliman) sẽ thông báo cho bạn.
 • Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là mới nhất.

*Khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên số tiền nào lớn hơn: $100 HOẶC số dư tài khoản hiện tại của bạn chia cho giá trị tuổi thọ độc thân của bạn theo IRS. Ví dụ: nếu bạn 65 tuổi và số dư của bạn là $30.000, khoản thanh toán hằng tháng của bạn sẽ là $119 (bắt buộc khấu trừ đi 20%).

Bạn có câu hỏi?

Để biết thêm thông tin về SEIU 775 Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn Của SEIU 775), hãy liên hệ với Milliman theo số 1-800-726-8303, từ 5:00 sáng – 6:00 chiều (giờ Thái Bình Dương), Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nội dung hỗ trợ sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn.

Trong trường hợp có xung đột giữa thông tin này và tài liệu về Chương Trình, tài liệu về Chương Trình sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thời Gian Là Người Bạn Tốt Nhất Giúp Bạn Tiết Kiệm. Xem Tiền Của Bạn Tăng Lên Như Thế Nào! 

Những chủ lao động đóng góp vào quỹ hưu trí: 

 • State of Washington (Individual Providers)
 • Addus HomeCare
 • Amicable HealthCare
 • Catholic Community Services
 • CDWA
 • Chesterfield Services
 • Concerned Citizens
 • First Choice In-Home Care
 • Full Life Care
 • Korean Women’s Association
 • Millennia
 • All Ways Caring