Archived Documents

 

RMD 2019 Notification

 

Basic Information about Your Secure Retirement Trust

연회 요약 보고서는 SEIU 775 Secure 은퇴 제도 하의 귀하의 약관 권리와 혜택 요약을 영어로 제공합니다. 해당 책자의 어느 부분이든 이해하시는데 어려움이 잇으실 경우, 도움을 받기 위해 저희의 행정 사무실에 1-800-726-8303 연락하셔서 3번을 선택하십시오. 오전 5시부터 오후 6시까지. 태평양 시간대, 월요일금요일.

В Сводном годовом отчете приведено краткое изложение ваших прав и льгот, предусмотренных «Надежным планом пенсионного обеспечения» SEIU 775 (на английском языке). Если вам непонятна какая-либо часть данной брошюры, обращайтесь в наш административный офис по телефону 1-800-726-8303 (выберите вариант 3) с понедельника по пятницу, с 5 часов утра до 6 часов вечера по тихоокеанскому времени.

El Informe del plan resumido contiene una síntesis en inglés de los beneficios y los derechos de su plan conforme al Plan Secure Retirement de SEIU 775. Si tiene alguna dificultad para comprender cualquier parte de este folleto, llame a nuestra Oficina Administrativa al 1-800-726-8303 y seleccione la opción 3 de lunes a viernes, de 5 a. m. a 6 p. m., hora del Pacífico.

Báo cáo Hàng năm Tóm tắt chứa bản tóm tắt bằng tiếng Anh về các quyền và quyền lợi của bạn theo Chương trình Hưu trí An toàn SEIU 775. Nếu bạn có thắc mắc về nội dung của bất kỳ phần nào trong cuốn sách này, vui lòng liên hệ Văn phòng Hành chính của chúng tôi theo số điện thoại 1-800-726-8303 và chọn tùy chọn 3, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ Hai đến thứ Sáu để được hỗ trợ.

年度总结报告包含 SEIU 775 安心悠享退休计划下您的计划权利和福利的英文摘要。如果您在理解本小册子的任何部分方面有困难,请于周一至周五早上 5:00 至下午 6:00 (太平洋时间)联系我们的行政办公室,请拨打 1-800-726-8303然后选择选项 3 请求协助。.

Secure Retirement Employers

Employers that contribute to the retirement fund:
 • • State of Washington (Individual Providers)
 • • Addus HomeCare
 • • Amicable HealthCare
 • • Catholic Community Services
 • • CDWA
 • • Chesterfield Services
 • • Concerned Citizens
 • • First Choice In-Home Care
 • • Full Life Care
 • • Korean Women’s Association
 • • Millennia and ResCare Human Services a.k.a. BrightSpring
 • • All Ways Caring