Our Commitment to Equity and Justice

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng việt

Black lives matter.
George Floyd matters.
Black healthcare matters.
Black caregivers matter.

SEIU 775 Benefits Group is committed to equity, inclusion and justice. We are opposed to violence against all people – in particular, the harassment, assault and killing of Black people.

We stand together with every person fighting systemic racism, violence and the systems that perpetuate the inequity Black people disproportionally experience.

Learning, health and retirement benefits need to be delivered equitably. We work every day to ensure that all caregivers are supported by SEIU 775 Benefits Group. But we know there is much more work to be done. We will continue seeking more ways to care for and support the diverse caregiver community.

If you would like help for what you are experiencing right now, there are resources available to you. Fill out this quick online Resource Finder form and get the resource that works best for you.

Use Resource Finder Button

Nuestro compromiso con la equidad y la justicia

Las vidas negras importan.
La vida de George Floyd es importante.
La atención médica para las personas de raza negra es importante.
Los cuidadores de raza negra son importantes.

SEIU 775 Benefits Group está comprometido con la equidad, la inclusión y la justicia. Rechazamos cualquier acto violento contra cualquier persona; especialmente, el acoso, la agresión y el asesinato de personas de raza negra.

Apoyamos a todas y cada una de las personas que luchan contra el racismo del sistema, la violencia y los sistemas que siguen siendo desiguales y les brindan atención desproporcionada a las personas de raza negra.

Los beneficios de educación, salud y jubilación deben ser equitativos. Trabajamos todos los días para garantizar que todos los cuidadores reciban el apoyo de SEIU 775 Benefits Group. No obstante, sabemos que queda mucho por hacer. Seguiremos buscando más formas de cuidar y apoyar a la diversa comunidad de cuidadores.

Si desea obtener ayuda relacionada con lo que está pasando en estos momentos, usted tiene a disposición varios recursos. Complete este breve formulario de búsqueda de recursos en línea y reciba ayuda.

Use Resource Finder Button

我们对公平和正义的承诺

黑人的命也是命。
George Floyd 的命也是命。
黑人的医疗保健同样重要。
黑人看护人同样重要。

SEIU 775 Benefits Group 全心全意致力于公平、包容和正义,并反对针对任何人的暴力行为 — 尤其是针对黑人的骚扰、攻击和杀戮。

我们与每一位敢于抗击的人站在一起,共同对抗系统性种族主义、暴力和让黑人的不公遭遇长期存在的各种体制。

各种福利,包括学习、健康和退休福利,均应该公平地发放。一直以来,我们都不懈努力,以确保所有看护人都能得到 SEIU 775 Benefits Group 的支持。但我们深知还需要做出更多努力。我们将继续寻找更多方式,为我们多元化的看护人社区提供关怀和支持。

如果您希望针对自己现在的遭遇寻求帮助,我们可以为您提供一些资源。请填写快速在线 Resource Finder(资源查找器)表格,获取相应帮助。

Use Resource Finder Button

공평과 정의에 대한 우리의 약속

흑인의 생명은 소중합니다.
George Floyd의 생명은 소중합니다.
흑인을 위한 의료 혜택은 소중합니다.
흑인 간병인은 소중합니다.

SEIU 775 Benefits Group은 공평, 포용 및 정의를 위해 최선을 다합니다. 우리는 모든 사람들에 대한 폭력, 특히 흑인에 대한 괴롭힘, 폭행 및 살인을 반대합니다.

우리는 조직적인 인종 차별, 폭력, 그리고 흑인들이 부당하게 경험하는 불평등을 고착시키는 시스템에 대항하는 모든 사람들과 함께 합니다.

교육, 건강 및 퇴직 혜택은 공평하게 제공되어야 합니다. 우리는 모든 간병인이 SEIU 775 Benefits Group의 지원을 받을 수 있도록 매일 노력하고 있습니다. 그러나 해야 할 일이 훨씬 더 많다는 사실을 알고 있습니다. 우리는 다양한 간병인 커뮤니티를 관리하고 지원하는 방법을 계속 모색할 것입니다.

지금 겪고 있는 어려움에 대한 도움을 받고 싶은 경우에 이용 가능한 자원이 있습니다. 다음의 간편한 온라인 자원 검색 양식을 작성하시고 도움을 받으십시오.

Use Resource Finder Button

Мы за равенство и справедливость

Жизни черных важны.
Жизнь George Floyd важна.
Здравоохранение для черных важно.
Чернокожие помощники важны.

SEIU 775 Benefits Group выступает за равенство, справедливость и равное участие каждого в жизни общества. Мы против насилия в отношении любых людей – в частности, против притеснения, агрессии и убийства Чернокожих людей.

Мы поддерживаем любого борца с систематическим расизмом, насилием и системами укоренения несправедливости в отношении Чернокожих.

Льготы по обучению, здравоохранению и пенсионному обслуживанию должны распределяться справедливо. Мы каждый день работаем, чтобы все помощники получали поддержку от SEIU 775 Benefits Group. Но мы знаем, что предстоит проделать еще много работы. Мы продолжим поиск новых способов оказания помощи и поддержки нашего сообщества помощников во всем его многообразии.

Если вам нужна помощь в настоящий момент, найдите доступные ресурсы. Заполните краткую онлайн-форму Resource Finder (Поиск ресурсов), и вам помогут

Use Resource Finder Button

Cam Kết của Chúng Tôi về Sự Công Bằng và Công Lý

Tính mạng của người da đen rất quan trọng.
Tính mạng của George Floyd cũng rất quan trọng.
Việc chăm sóc sức khỏe cho người da đen là vấn đề quan trọng.
Chăm sóc viên người da đen cũng đóng vai trò quan trọng.

SEIU 775 Benefits Group cam kết về sự công bằng, hòa nhập và công lý. Chúng tôi phản đối hành vi bạo lực đối với tất cả mọi người – đặc biệt là hành động quấy rối, hành hung và giết hại người Da Đen.

Chúng tôi sát cánh cùng mọi người chống lại nạn phân biệt chủng tộc, hành vi bạo lực có hệ thống và những chế độ vẫn luôn tồn tại sự bất bình đẳng mà người Da Đen không đáng phải gánh chịu.

Các phúc lợi về học tập, sức khỏe và hưu trí cần phải được phân phối một cách công bằng. Chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để đảm bảo tất cả chăm sóc viên đều được SEIU 775 Benefits Group hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng còn có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm thêm nhiều cách để chăm lo và hỗ trợ cộng đồng chăm sóc viên đa dạng.

Nếu quý vị muốn được trợ giúp về những vấn đề đang gặp phải, thì chúng tôi luôn có các nguồn trợ giúp cho quý vị. Vui lòng điền thông tin vào mẫu Công Cụ Tìm Nguồn Trợ Giúp nhanh trên mạng và yêu cầu trợ giúp.

Use Resource Finder Button