COVID-19 Video Update

Featuring Abby Solomon and Sterling Harders

Supporting Caregivers During COVID-19

The work you are doing is always incredibly important. But especially right now, you truly are providing an essential service. Getting you the resources, support and information you need most is our top priority.
Watch the most recent Facebook Live Event*, featuring Abby Solomon, SEIU 775 Benefits Group Executive Director, and Sterling Harders, SEIU 775 President and SEIU 775 Benefits Group Board Trustee, to learn more about:
 • Training updates.
 • Health coverage during this time.
 • Personal Protective Equipment (PPE).
 • Financial resources and options if you are experiencing reduced hours.

Apoyo para los cuidadores durante COVID-19

El trabajo que usted realiza siempre es sumamente importante, pero justo en estos momentos, es cuando usted en verdad presta un servicio fundamental. Nuestra principal prioridad es proporcionarle los recursos, el apoyo y la información que más necesite.
Vea nuestro evento más reciente en Facebook Live*, en el que participan Abby Solomon, la Directora Ejecutiva de SEIU 775 Benefits Group, y Sterling Harders, la Presidenta de SEIU 775 y del Consejo Directivo de SEIU 775 Benefits Group, para conocer más sobre:
 • Actualizaciones de las capacitaciones.
 • Cobertura médica durante este tiempo.
 • Equipo de protección personal (EPP).
 • Opciones y recursos financieros en caso de que esté trabajando menos horas.

在疫情期间为看护人提供支持

您所做的工作一直都十分重要。尤其是现在,您所提供的服务是至关重要的。为您提供您急需的资源、支持和信息是我们的首要任务。
请观看由 SEIU 775 Benefits Group 执行董事 Abby Solomon、SEIU 775 主席 Sterling Harders 和 SEIU 775 Benefits Group 理事会为我们带来的最新 Facebook 直播活动*,了解有关以下内容的更多信息:
 • 关于培训的最新信息。
 • 疫情期间的健康保险。
 • 个人防护装备 (PPE)。
 • 如果损失了工时,您可以获得的经济资源和选项。

이 기간에 간병인 지원

귀하께서 하시는 일은 항상 너무나도 중요합니다. 그러나, 특히 지금 시점에서, 귀하께서는 정말로 필수적인 서비스를 제공하고 계십니다. 저희는 귀하께 가장 필요한 자료, 지원 및 정보를 최우선적으로 제공합니다.
SEIU 775 Benefits Group 전무 이사인 Abby Solomon과, SEIU 775 회장 겸 SEIU 775 Benefits Group 이사인 Sterling Harders가 출연하는 최신 Facebook 라이브 이벤트*를 시청하셔서 다음에 대해 자세히 알아보십시오.
 • 교육 업데이트
 • 이 기간의 건강 보험 혜택
 • 개인 보호 장비(PPE)
 • 근무 시간이 줄어든 경우에 재원 및 옵션

Мы поддерживаем caregivers в это трудное время

Работа, которую вы делаете, всегда чрезвычайно важна. Но именно сейчас ваши услуги по настоящему жизненно необходимы. Наша главная задача — обеспечить вас необходимыми ресурсами, поддержкой и информацией.
Посмотрите последний выпуск Facebook Live Event*, в котором выступают Abby Solomon, Исполнительный директор SEIU 775 Benefits Group, и Sterling Harders, Президент SEIU 775 и член правления SEIU 775 Benefits Group, чтобы узнать больше по следующим темам:
 • Обновления учебных курсов.
 • Покрытие при медицинском страховании в этот период.
 • Средства индивидуальной защиты (СИЗ).
 • Финансовые ресурсы и возможности, если вы работаете меньшее количество часов.

Hỗ Trợ Chăm Sóc Viên Trong Thời Gian Này

Công việc mà bạn đang làm luôn có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt vào thời điểm này, bạn thực sự đang cung cấp dịch vụ thiết yếu. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mang đến cho bạn nguồn trợ giúp, hỗ trợ và thông tin mà bạn cần nhất.
Bạn có thể xem Sự Kiện Trực Tiếp trên Facebook* gần đây nhất với sự góp mặt của bà Abby Solomon — Giám Đốc Điều Hành SEIU 775 Benefits Group, và bà Sterling Harders — Chủ Tịch SEIU 775 kiêm Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị SEIU 775 Benefits Group để tìm hiểu thêm về:
 • Thông tin cập nhật về chương trình đào tạo.
 • Bao trả bảo hiểm y tế trong giai đoạn này.
 • Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE).
 • Các nguồn trợ giúp và lựa chọn tài chính nếu bạn bị giảm giờ làm.