You Have Great Health Benefits!

Find a doctor today and start using them

Помощью с планом медицинского страхования | Obtenga ayuda con su plan médico | 通过健康计划获得帮助 | Nhận trợ giúp về chương trình sức khỏe của bạn | 건강 보험에 대한 도움을 받으십시오

You have access to affordable, high-quality benefits through SEIU 775 Benefits Group. Using them can keep you healthy and happy.

Your health plan is determined by the county where you live. If you are not sure what plan you have, use this map to find out.

Health Plan Coverage Map

Learn About Your Health Plan, and Find a Doctor

All plans include great benefits such as:  

  • Affordable doctor’s office visits.
  • Free self-care and emotional health services. 
  • Low-cost prescription drug coverage. 
  • Vision coverage.
  • Dental coverage.
  • Hearing aid coverage.

Learn how to get the most out of your health plan:

Aetna logo Learn About Your Aetna Health Plan button
KPWA logo Learn About Your KPWA Health Plan button
 Learn About Your KPNW Health Plan button

 

Need Help? Call the Member Resource Center (MRC).

The MRC can explain your benefits and help you find a doctor. Call 1-866-371-3200 (8 a.m. – 6 p.m. Pacific time, Monday – Friday).

Member Resource Center (Учебно-методический центр для участников) поможет вам понять ваши потребности и переведет на нужный план медицинского страхования. Обращайтесь по телефону 1-866-371-3200 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 часов (по Тихоокеанскому времени).

El Centro de Recursos del Afiliado comprende sus necesidades y lo ayudará con su plan médico. Llame al 1-866-371-3200 (de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora del Pacífico).

成员资源中心会了解您的需求,并将您转到您的健康计划。请您致电 1-866-371-3200(太平洋时间周一至周五早上 8 点至下午 6 点之间)。

Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên có thể hiểu rõ nhu cầu của bạn và chuyển bạn tới chương trình sức khỏe của bạn. Hãy gọi đến số 1-866-371-3200 (8 giờ sáng – 6 chiều theo giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai – Thứ Sáu).

회원 콜 센터는 귀하의 필요 사항에 대해 이해하고 있으며 귀하의 건강 보험으로 연결해 드릴 수 있습니다. 1-866-371-3200으로 전화하십시오(태평양 표준시 기준으로 월요일-금요일 오전 8시부터 오후 6시 사이).