HEALTH BENEFITS TRUST: BẮT ĐẦU

Kiểm Tra Tư Cách nhận các Phúc Lợi Y Tế của Quý Vị

Quý vị phải làm việc ít nhất là 80 giờ mỗi tháng trong 3 tháng liên tiếp để đủ điều kiện nộp đơn đăng ký các phúc lợi của Health Benefits Trust. Quý vị không cần đợi cho đến khi quý vị đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký, quý vị có thể điền mẫu đơn đăng ký sau khi quý vị đã được tuyển dụng.

Nộp đơn đăng ký

  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cá Nhân: Quý vị có thể nộp đơn đăng ký bằng cách đăng nhập www.myseiubenefits.org và điền vào mẫu đơn đăng ký.
  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cơ Quan: Thảo luận với nhà tuyển dụng của quý vị về việc nộp đơn đăng ký.

Tìm Kiếm Thẻ Căn Cước của Quý Vị

Sau khi quý vị nộp đơn đăng ký, được phát hiện đủ điều kiện và nộp phí bảo hiểm của mình, quý vị sẽ nhận được một thẻ căn cước qua đường bưu điện. Quý vị sẽ cần số thẻ căn cước để tiếp cận được các phúc lợi của mình. Nếu quý vị không nhận được thẻ trước ngày 15 của tháng mà khoản bao trả của quý vị bắt đầu, vui lòng gọi đến MRC theo số 1-866-371- 3200. Tìm kiếm và viết ra Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp gần quý vị nhất và mang theo cùng thẻ của quý vị để tham khảo.

Hoàn Thành Hồ Sơ Y Tế của Quý Vị

Hoàn thành Hồ Sơ Y Tế trực tuyến sau khi đăng ký trực tuyến tại www.MyGroupHealth.org hoặc www.KP.org.

Hoàn thành Lần Thăm Khám Chăm Sóc Phòng Ngừa

Sử dụng danh bạ nhà cung cấp trực tuyến tại www.ghc.org hoặc www.kp.org để chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính phù hợp với quý vị. Sau đó lập cuộc hẹn chăm sóc phòng ngừa. Group Health 1-800-901-4636 hoặc
Kaiser Permanente 1-800-813-2000.

Hoàn thành Khám/Vệ Sinh Răng Miệng

Sức khỏe răng miệng là một phần quan trọng của sức khỏe tổng quát của quý vị. Chọn một nha sĩ, hoàn thành vệ sinh răng – mỉm cười! Delta Dental 1-800-554-1907 hoặc Willamette Dental 1-800-359-6019.

Tìm Địa Điểm của Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp Gần Nhất

Ngay khi có thể, quý vị cần xác định Trung Chăm Sóc Khẩn Cấp gần nhất phòng trường hợp quý vị cần điều trị Chăm Sóc Khẩn Cấp. Quý vị có thể tìm thấy các Trung Tâm Chăm Sóc Khẩn Cấp trực tuyến tại www.ghc.org hoặc www.kp.org.

Quản Lý Toa Thuốc của Quý Vị

Nếu hiện quý vị đã có toa thuốc, chuyển các toa thuốc này đến Group Health hoặc Kaiser Permanente. Tiếp theo, đặt mua theo toa thêm qua đường bưu điện trực tuyến hoặc tại bộ phận dịch vụ khách hàng để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.