Additional Documents

SEIU 775 Secure Retirement Plan Description and Summary

SEIU 775 Secure Retirement Plan effective as of July 1, 2021

Summary Annual Report

RMD No Distribution

2020 RMD Tax Treatment

Participant Documents

Basic Information about Your Secure Retirement Trust 

연회 요약 보고서는 SEIU 775 Secure 은퇴 제도 하의 귀하의 약관 권리와 혜택 요약을 영어로 제공합니다. 해당 책자의 어느 부분이든 이해하시는데 어려움이 잇으실 경우, 도움을 받기 위해 저희의 행정 사무실에 1-800-726-8303

 연락하셔서 3번을 선택하십시오오전 5시부터 오후 6시까지태평양 시간대월요일금요일.

В Сводном годовом отчете приведено краткое изложение ваших прав и льгот, предусмотренных «Надежным планом пенсионного обеспечения» SEIU 775 (на английском языке). Если вам непонятна какая-либо часть данной брошюры, обращайтесь в наш административный офис по телефону 1-800-726-8303

(выберите вариант 3) с понедельника по пятницу, с 5 часов утра до 6 часов вечера по тихоокеанскому времени.

El Informe del plan resumido contiene una síntesis en inglés de los beneficios y los derechos de su plan conforme al Plan Secure Retirement de SEIU 775. Si tiene alguna dificultad para comprender cualquier parte de este folleto, llame a nuestra Oficina Administrativa al 1-800-726-8303y seleccione la opción 3 de lunes a viernes, de 5 a.m. a 6 p.m., hora del Pacífico.

Báo cáo Hàng năm Tóm tắt chứa bản tóm tắt bằng tiếng Anh về các quyền và quyền lợi của bạn theo Chương trình Hưu trí An toàn SEIU 775. Nếu bạn có thắc mắc về nội dung của bất kỳ phần nào trong cuốn sách này, vui lòng liên hệ Văn phòng Hành chính của chúng tôi theo số điện thoại 1-800-726-8303 và chọn tùy chọn 3, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ Hai đến thứ Sáu để được hỗ trợ.

年度总结报告包含 SEIU 775 安心悠享退休计划下您的计划权利和福利的英文摘要。如果您在理解本小册子的任何部分方面有困难,请于周一至周五早上 5:00 至下午 6:00 (太平洋时间联系我们的行政办公室,请拨打 1-800-726-8303,然后选择选项 3 助。

 

Secure Retirement Timeline

July 2020 - SEIU 775-bargained retirement contributions increase up to a maximum $0.80 per qualifying hour
July 2019 - Access to online participant balance, vesting and beneficiary information
July 2019 - Plan year, participation and vesting rule changes
July 2019 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions up to $0.65 per qualifying hour
February 2019 - Summary Annual Report mailed for the plan year ending February 28, 2018
December 2018 - Statements mailed for plan year ending Feb. 28, 2018
July 2018 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions equal to $0.50 per qualifying hour
February 2018 - Summary Annual Report mailed for plan year ending Feb. 28, 2017
December 2017 - Statements mailed for plan year ending Feb. 27, 2017
July 2017 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions equal to $0.25 per qualifying hour
June 2017 - Existing participants mailed a Summary Plan Document
February 2017 - Initial Plan Design Complete and Plan Document Approved
March 2016 - Secure Retirement Plan goes into effect and begins receiving contributions for hours worked since July 1, 2015
July 2015 - SEIU 775 successfully bargains for retirement contributions equal to $0.23 per qualifying hour

IMPORTANT NOTE ABOUT QUALIFYING HOURS
The vesting rules changed on July 1, 2019. If you were not yet vested on that date, work 1 additional qualifying hour to become vested in your current Account! (Note: This must occur prior to a permanent break in service for you to vest in contributions already made to your account. If you don’t meet the hours requirement for 5 plan years in a row, you will experience a “permanent break in service” and forfeit amounts contributed to your account before the permanent break. If you need help finding a new client, check out Carina.