Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) waa Luuliyo 1-20

Iskudiiwaangeli ama wax ka baddel ceymiskaaga!

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng Việt | አማርኛ | عربى

$10 Caymis Ilko oo Loogu Talagalay Dadka Adiga Kugu Tiirsan

Haddii aad shaqayso 120 saacadood ama ka badan bishiiba, waxaad hadda u diiwaangelin kartaa dadka kugu tiirsan caymiska ilkaha adiga oo bixinaya $10 oo kaliya bishiiba*! 

 

Luulyo 1-20: Halka Fursad ee Aad Haysato Sanadkan

Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) waa fursadaada sanadlaha ah ee aad u haysato inaad isku diiwaangeliso ceymiska caafimaadka (haddii aad xaq u leedahay), inaad ku darsato qof kugu tiirsan iyo/ama inaad wax ka baddel ikhtiyaari ku sameyso ceymiskaaga (haddii aad diiwaangashan tahay).

 • Haddii aad haddadan xaq u leedahay oo aad isku diiwaangeliso caymiska, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa Agosto 1.
 • Haddii aadan xaq u lahayn wakhti xaadirkan balse aad xiisaynayso caymiska, waa inaad wali dirto Codsiga Dheefaha Caafimaadka oo dhamaystiran Luuliyo 20. Caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa markaad xaq u yeelato.
 • Haddii aad horay u diiwaangashanayd, uma baahnid inaad wax ficil ah sameyso haddii aad rabto inaad ku darsato qof kugu tiirsan ama aad wax uga baddesho ceymiskaaga ilkaha.

Waxaad xaq u leedahay ceymiska daryeelka caafimaadka ee shaqsiyadeed ee laga helo SEIU 775 Benefits Group markaad shaqeyso 80 saacadood ama ka badan bishiiba 2 bilood oo isku xiga. Haddii aad shaqayso 120 saacadood ama ka badan bishiiba, waxaad u diiwaangelin kartaa qofka kugu tiirsan caymiska ilkaha adiga oo bixinaya $10 oo kaliya bishiiba.

Haddii aad qabto su’aalo ku saabsan xaq u yeelashada, ama aad u baahan tahay caawin xaga luuqadda ah, ka wac Adeegga Macaamiisha ee SEIU 775 Benefits Group lambarka 1-877-606-6705, 8 a.m. ilaa iyo 6 p.m. Pacific time, Isniin ilaa iyo Jimce.

 

Buuxi oo ku soo celi Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka onleen ahaan barta Health: My Plan ama boostada marka la gaaro ama ka hor Luuliyo 20.

Caymiska dadka cusub ee isdiiwaangeliyay wuxuu bilaaban doonaa Agosto 1 haddii aad gudbiso codsigaaga aad buuxisay marka la gaaro ama ka hor Luuliyo 20. Haddii aad hoaray u diiwaangashanayd oo aadan wax ficil ah sameynin, waxaad sii heli doontaa isla ceymiska hadda aad hesho. Marka xigta ee aad fursad u heli doonto inaad wax ka baddesho ceymiskaaga waxay noqon doontaa inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (Luuliyo 2023) ama haddii aad yeelato Dhacdo Nololeed Muteysi Leh (QLE).

Taariikhdda billowga caymiska qofka kugu tiirsan way kala duwanaan doontaa iyada oo ku xiran xilliga la helay caddeynta qofka kugu tiirsan.

 

Waxa Aad Heleyso

Kaliya $25 oo aad bixiso bishiiba, ayaad ku heleysaa dheefahan soo socda:

 • Booqoashooyinka Dhakhtarka Daryeelka Assaasiga ah oo bilaash ah
 • Caafimaadka
 • Ilkaha
 • Toosinta Ilkaha
 • Aragga
 • Maqalka
 • Dhalmo la’aanta
 • Daawada Dhakhtarku Qoro
 • Taageero Niyadeed

Dheefo Dheeraad ah, oo Adiga Un Laguu Diyaariyay
Caafimaadka dareenka wuxuu muhiim u yahay sida caafimaadka jireed. Ceymiska waxaa ku jira daaweynta cilmi nafsiga, daawaynta, daaweynta koox ahaaned iyo daawooyinka kaaba ama baddelka u noqda kuwa kale, iyo dheefaha kale ee loo diyaariyay daryeel bixiyeyaasha: 

 

Sida La Isku Diiwaangeliyo ama Wax Ka Baddel Loo Sameeyo

Laga soo bilaabo Luuliyo 1 ilaa iyo Luuliyo 20, waxaa jirto 2 qaab oo aad isku diwaangelin karto ama wax kaga baddeli karto ceymiskaaga. Codsigaaga waa in la helo marki la gaadho ama ka hor Luulyo 20 si markaas looga shaqeeyo.

Onleen ahaan barta Health: My Plan

Is diiwaangeli, ku darso qof kugu tiirsan iyo/ama wax ka baddel ku samee si fudud adiga oo isticmaalayo Health: My Plan , websaydhka aad gasho si aad uga hesho macluumaad ku saabsan dheefahaaga caafimaad. Waxaad u baahan kartaa inaad akoon furato haddii aadan weli isticmaalin Health: My Plan

Waxaad u isticmaali kartaa Health: My Plan  inaad:

 • Isku diiwaangeliso dheefo, aad ku darsato qof kugu tiirsan iyo/ama inaad wax ka baddesho ceymiskaaga hadda jira inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (ama haddii aad leedahay Dhacdo Nololeed Muteysi Leh, ama QLE).
 • Ku soo gudbiso dukumiintiga Caddeynta Qofka Kugu Tiirsan.
 • Ka eegto saacadahaaga iyo xaq u yeelashadaada.
 • Ka hesho macluumaad ku saabsan ceymiskaaga iyo dheefahaaga.
 • Ka hesho foomyaasha, dukumiintiyda qorshaha ceymiska, qaansheegyada jeebka laga bixiyo iyo taariikhda lacag bixinta.

Baro sida loo hagaaijo akoonkaaga gelitaanka.

  Booosto Ahaan

Waxaa boostada laguugu soo diray xirmo iyo Codsiga Dheefaha Caafimaadka si aad u buuxiso oo aad u soo gudbiso (la soo diro bartamaha ilaa iyo dhamaadka Juun). Khidmada boostada ayaa loo baahan yahay, balse gudbinta codsigaaga way fududahay! Ku dir boostada bashqad uu ku qoran yahay cinwaankaaga kuna dir:

SEIU 775 Benefits Group
PO Box 24811
Seattle, WA 98124

Haddii aadan ku helin xaqiijinta diiwaangelinta ama isbeddelada qorshaha 45 maalmood gudahooda, ka wac Adeegga Macaamiisha SEIU 775 Benefits Group lambarka 1-877-606-6705.

 

Su'aalo miyaad qabtaa?

Haddii aad su’aalo qabto ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo luuqadda, ka wac Adeegga Macmiisha SEIU 775 Benefits Group lambarka 1-877-606-6705.

 

*Loogu Talagalay Adeeg Bixiyeyaasha Hay’ada (AP) iyo Adeeg Bixiyaha Shaqsiga ah (IP) ee CDWA ee ku jira KPWA HMO, KPNW ama Aetna oo kaliya. Haddii aad haddadan ka diiwaangashan tahay qorshaha caymiska KPWA POS oo aad rabto inaad hesho $10 caymis ilko oo loogu talagalay dadka kugu tiirsan, waxaad u baahaan doontaa inaad badesho caymiskaaga caafimaad. Wac 877-606-6705 si laguu caawiyo.

 

Xirmooyinka
Open Enrollment
(Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka)

Xirmada Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka)

Eeg xirmooyinka Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ee 2002 ee hoose .
Qorshahaaga ceymiska caafimaadka waxaa laguugu diyaarinayaa iyada oo lagu saleynayo lambarka zip-kaada. Waxaad u dooran kartaa Delta Dental ama Willamette Dental ceymiskaaga ilkaha. Haddii aad xaq u leedahay ama u diiwaangashan tahay ceymiska, waa inaad sidoo kale ku heshay xirmooyinkan boosto ahaan.

Aetna
KPNW
KPWA HMO
KPWA POS