Ceymiska Ku Tiirsanaha

Ver en español | 查看中文 | 한국어로 보기 | Посмотреть на русском | Xem bằng tiếng Việt | አማርኛ | عربى

$10 Caymis Ilko oo Loogu Talagalay Dadka Adiga Kugu Tiirsan*

Laga bilaabo sanadkan, haddii aad shaqayso 120 saacadood ama ka badan bishiiba, waxaad u diiwaangelin kartaa carruurta kugu tiirsan caymiska ilkaha adiga oo bixinaya $10 oo kaliya bishiiba.

Waxaad hadda heysataa 2 nooc oo aad kala doorato markaad qof kugu tiirsan ku darayso ceymiskaaga:

Markaad diiwaangeliso qofka (dadka) kugu tiirsan, waxaad u baahan doonta inaad mid ka doorato Noocyada Ceymiska Ku Tiirsanaha ee hoose. Si aad midan u samayso, raac tilmaamaha ku jira Codsiga Dheefaha Caafimaadka ama onleen ahaan adiga oo isticmaalaya Health: My Plan. Ma u baahan tahay caawin? Wac 1-877-606-6705.

 

 

Qaabka 80-ka Saacadood

U wanaagsan daryeel bixiyeyaasha shaqeeya 80-119 saacadood bishiiba. Caymiska dadka kugu tiirsan adiga ma bilaaban doono ilaa iyo aad ka shaqayso 80 saacadood ama ka badan bishiiba.

 • Xirmada caymiska caafimaadka iyo ilkaha oo dhamaystiran oo ku kacaysa kharashka khidmada caymiska bi’laha ah oo dhamaystiran ($686-$786 bishiiba, lagu sii daray $25 bishiiba ee caymiskaaga ah).
 

Qaabka 120-ka Saacadood (waxaa ku jira caymiska ilkaha ee $10 ah)

U wanaagsan daryeel bixiyeyaasha shaqeeya 120 saacadood ama ka badan bishiiba. Caymiska dadka kugu tiirsan adiga ma bilaaban doono ilaa iyo aad ka shaqayso 120 saacadood ama ka badan bishiiba.

 • Caymiska caafimaad oo dhamaystiran iyo $10 caymis ilko ($628-$697 wadarta bishiiba ee qofka kugu tiirsan, lagu sii daray $25 bishiiba ee caymiskaaga ah).
 • AMA Caymiska ilkaha oo kaliya oo ah $10 bishiiba (lagu sii daray $25 bishiiba ee caymiskaaga ah).

Haddii lacag bixintaada bil’laha ah aan la helin ama saacadahaaga ay ka yaraadaan inta looga baahan yahay Nooca Caymiska Qofka Kugu Tiirsan, qofka kugu tiirsan wuxuu waayi doonaa caymiska.

Waxaad kaliya dooran kartaa ama baddeli kartaa Nooca Caymiska Qofka Kugu Tiirsan markaad isdiiwaangeliso marka ugu koowaad, ama inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) (Luuliyo 1-20 sanad walba). Haddii aad leedahay Dhacdo Nololeed Muteysi Leh, sida inuu ilmo kuu dhasho, waxaad wali qof kugu tiirsan ku dari kartaa caymiskaaga. Balse haddii aad rabto inaad baddesho Nooca Caymiska Qofka Kugu Tiirsan, waxaad u baahan kartaa inaad sugto ilaa iyo laga gaaro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka).

*Waxaa heli kara daryeel bixiyeyaasha shaqeeya 120 saacadood ama ka badan bishiiba ee ku jira qorshayaasha caymiska KPWA HMO, Aetna iyo KPNW oo kaliya. Haddii aad ka diiwaangashan tahay qorshaha caymiska KPWA POS oo aad jeclaan lahayd inaad hesho $10 caymis ilko oo loogu talagalay dadka kugu tiirsan, waxaad u baahaan doontaa inaad badesho caymiskaaga caafimaad. Wac 1-877-606-6705 si laguu caawiyo.

 

Sida Loo Diiwaangeliyo ee Loo Caddeeyo Qofka Kugu Tiirsan

Waxaa jira dhowr tillaabo oo la qaado markaad qof kugu tiirsan ka diiwaangelinayso caymiskaaga oo aad caddeynayso xariirka kaala dhaxeeya iyaga. Waxaad midan onleen ahaan kaga samayn kartaa Health: My Plan ama boostada.

Ku Diiwaangeli Qofka Kugu Tiirsan Onleen ahaan  Ku Diiwaangeli Qofka Kugu Tiirsan Boostada
 • Buuxi qaybta ku tiirsanaha ee Codsiga Dheefaha Caafimaadka, oo soo gudbi adiga oo isticmaalaya  Health: My Plan.
 • Ku soo gudbi dukumiinti caddeynaya xiriirka kaala dhaxeeyo qofka (dadka) kugu tiirsan 60 maalmood gudahooda ka dib marka aad dirto Codsigaaga adiga oo isticmaalaya  Health: My Plan.
 • Waxaa warqad xaqiijin ah laguugu soo diri doonaa 30 maalmood gudahooda, boosto ama iimayl ahaan.
 • Buuxi qaybta ku tiirsanaha ee Codsiga Dheefaha Caafimaadka oo ku dir cinwaanka ku qoran Codsiga Dheefaha Caafimaadka (marki la gaadho ama ka hor Luuliyo 20 inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka)).
 • Ku dir dukumiinti caddeynaya xiriirka kaala dhaxeeyo qofka (dadka) kugu tiirsan 60 maalmood gudahooda ka dib marka aad dirto Codsigaaga cinwaanka ku qoran Codsiga Dheefaha Caafimaadka.
 • Bilow inaad khidmada ku bixiso in mushaharkaaga laga jaro.

Macluumaad Dheeraad ah oo Ku Saabsan Caddeynta Qofka Kugu Tiirsan:

 • Waxaad dukumiintiyada Cadeynta Qofka Kugu Tiirsan la soo gudbin kartaa codsigaaga, balse waxaad haysataa 60 maalmood ka dib marka la helo codsigaaga inaad ku soo gudbiso. Codsigaagu ma DHAMAYSTIRMAYO ilaa iyo aad ka soo dirto caddeynta qofka kugu tiirsan. 
  • Haddii aad go’aansato inaad dirto dukumiintiga Qofka Kugu Tiirsan ka dib markaad gudbiso Codsigaaga Dheefaha Caafimaadka, xaqiiji inaad raaciso magacaaga ama taariikhda dhalshada si markaas loogu beego codsigaaga.
 • Xaqiiji inaad dirto nuqul oo aadan dirin dukumiintiga asalka ah.

 

Yaan Ku Dari Karaa Caymiskayga?

Waxaad ka diiwaangelin kartaa carruurta xaqa u leh (ilaa dhalashadooda 26aad) caymsika ku tiirsanaha. Haddii aad doorato inaad diiwaangeliso qofka (dadka) kugu tiirsan, waxaad u baahan doontaa inaad caddayso xiriirka kaala dhaxeeyo iyaga. Waxaad caymiska u diiwaagelin kartaa carruur badan oo kala duwan oo xaq leh sidoo kale kharashkaaga bil’laha ah wuxuu ahaan doonaa isku mid iyadoon loo eegayn inta carruur ah ee aad diiwaangelisay.

 • Tusaale ahaan: Haddii aad 2 ilmood u diiwaangeliso qaabka 120-ka saacadood ee caymiska ilkaha ee $10 ah kaliya, kharashka caymiskaaga qofka kugu tiirsan ee bil’laha ah wuxuu noqon doonaa wadarta $10 labada ilmood ee kugu tiirsanba.

Hoos waxaa ku qoran liiska carruurta kugu tiisan ee xaqa leh. Guji “+” si aad u aragto dukumiintiyada aad u isticmaali karto caddeyn ahaan ee nooc kasta oo ku tiirsane ah. Haddii aad su’aalo qabto ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo diiwaangelinta ilmo kugu tiirsan, ka wac Adeegga Macaamiisha ee SEIU 775 Benefits Group lambarka 1-877-606-6705 laga bilaabo 8 a.m. ilaa iyo 6 p.m., Isniin ilaa iyo Jimce.

 

Waxaad ilmaha aad dhashay u diiwaangelin kartaa qof kugu tiirsan ahaan. Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda dhalashada dawlada ay bixiso oo ay ku qoran yihiin dhammaan magacyada waaldiiinta. 
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilamaha (carruurta) sida qof (dad) kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin gabadhaada ama wiilkaaga. Xaqiiji inaad qariso macluumaadka maaliyadeed. 
 • Warqadda isbitaalka oo ay ku yaalaan raadka cagaha ilmaha. Waa inay muujiso magaca waalidka ceymiska leh, seeyga/xaaska waalidka ceymiska leh ama lamaanaha qoyska ka diiwaangashan gobalka ee waalidka ceymiska leh. 
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay. 
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha. 
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS). 
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha aad korsanayso u diiwaangelin kartaa qof kugu tiirsan ahaan. Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda dhalashada ama warqadda korsashada. 
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilamaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin gabadhaada ama wiilkaaga. Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed. 
 • Warqadda ama Digreetada Korsashada. Waa inay muujiso magaca waalidka ceymiska leh, seeyga/xaaska waalidka ceymiska leh ama lamaanaha qoyska ka diiwaangashan gobalka ee waalidka ceymiska leh. 
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay. 
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha. 
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS). 
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah. 

Waxaad ilmaha aad adeerka/eedada u tahay u diiwaangelin kartaa qof kugu tiirsan ahaan. Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda Dhalashada iyo sidoo kale warqadda meherka ee dawlada ay bixiso iyo canshuur celinta federaalka ee 2-di sano ee u danbeeyay gudahooda oo ay ku qoran tahay ama ku qoran yahay xaaskaaga/seeygaaga iyo caddaynta wax wada-lahaanshaha (bayaanada amaahda, bayaanada bangiga, bayaanada kiridhit kaadhka, heshiisyada ijaarka/kirada). 
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilamaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin gabadhaada ama wiilkaaga (Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed). 
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay. 
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha. 
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS). 
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha aad wakiilka sharciyeed ka tahay u diiwaangelin kartaa qof kugu tiirsan ahaan. Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Dukumiintiyada sharciyeed ee dawlada gobalka ama federaalka oo muujinaya xaalada wakiilnimada sharciyeed. 
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilamaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin gabadhaada ama wiilkaaga. Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed.
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay. 
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha. 
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS). 
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah. 

Waxaad ilmaha aad barbaarinayso u diiwaangelin kartaa qof kugu tiirsan ahaan. Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda cadeynta barbaarinta ilamaha ee asalka ah iyo nuqulka dukumiintiyada taageerada joogtada ah ee la taaban karo ee ilmaha. 
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilamaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin gabadhaada ama wiilkaaga. Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed. 
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay. 
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha. 
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS). 
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

Waxaad ilmaha lamaanaha qoyska u diiwaangelin kartaa qof kugu tiirsan ahaan. Waa kan liiska dukumiintiyada la aqbali karo:

 • Warqadda dhalashada dawlada ay bixiso; waxaa ku jiro magaca lamaanaha qoyska. 
 • Amarada maxkamadda oo u magacaabayo lamaanaha qoyska inuu yahay wakiilka sharciyeed. 
 • Canshuur celinta federaalka ee sanadki u danbeeyay oo ay ku jiraan ilamaha (carruurta) sida qof kugu tiirsan ahaan una qoran yihiin gabadhaada ama wiilkaaga. Xaqiiji inaad qariso macluumaadkaaga maaliyadeed. 
 • Warqadda barbaarinta ee maxkamadda ay amartay. 
 • Amarka Taageerada Caafimaad ee Ilmaha. 
 • Diiwaangelinta Kayd-xogeedka Dadka Xaqa u Leh Dheefaha Militariga (DEERS). 
 • Fiisaha J-2 ee ay bixiso Dawlada Mareykanka oo ansax ah.

**Haddii aad diiwaangelineyso ilmo aad adeer/eedo u tahay ama ilmaha lamaanahaaga qoyska, waxaad u baahan kartaa inaad buuxiso warqado dheeraad ah. Ka wac SEIU 775 Benefits Group lambarka 1-877-606-6705 si laguu caawiyo laga bilaabo 8 a.m. ilaa iyo 6 p.m., Isniin ilaa iyo Jimce.